પુરુષોત્તમ પ્રકાશ

પ્રકારઃ ૨૪

 

દોહા

એમ આજ અવિનાશીએ, કર્યું સોંઘું કલ્યાણ ।

જે જડે નહિ મોટા જોગીને, તે વણ શ્રમે કર્યું વાણ ॥૧॥

દેહ દમ્યા વિના દાસને, આપ્યું ધામ અવિનાશ ।

તોયે મન માન્યું નહિ, થયું નહિ હૈયું હુલ્લાસ ॥૨॥

પછી ઉત્સવ આદર્યા, વરસોવરસ વરતાલ ।

દેઈ દરશન દાસને, કરવા કોટિક નિહાલ ॥૩॥

રામનવમી પ્રબોધની, ઉત્સવના દિન એહ ।

અણ તેડ્યે સહુ આવજો, કહ્યું શ્રીમુખે કરી સનેહ ॥૪॥

ચોપાઈ

અમે પણ આવશું જરૂર રે, થાશે દરશને દુઃખ દૂર રે ।

સંત સહિત નીરખશો નેણે રે, અતિ સુખી થાશો સૌ તેણે રે ॥૫॥

એમ કહ્યું આપે અવિનાશ રે, સુણી રાજી થયા સહુ દાસ રે ।

પછી ઉત્સવ ઉપર એહ રે, થયાં સાબદા સૌ મળી તેહ રે ॥૬॥

પૂર્વ પશ્ચિમ ઊત્તર દક્ષિણ રે, ચાલ્યા ઉત્સવ પર તતક્ષણ રે ।

સુણ્યો સમૈયો શ્રવણે જેણે રે, કરી તરત તૈયારી તેણે રે ॥૭॥

આવ્યા વાયદે વરતાલ ગામ રે, ત્યાગી ગૃહી પુરુષ ને વામ રે ।

પછી વા’લમ પણ વરતાલ રે, આવ્યા કરવા સહુને નિહાલ રે ॥૮॥

આવ્યાં હતાં જે જન અપાર રે, દરશન કરવાને નર નાર રે ।

તે સહુને દરશન દીધાં રે, જને નેણે નીરખી સુખ લીધાં રે ॥૯॥

બેઠા મોટે મેડે1 મહારાજ રે, સૌને દરશન દેવાને કાજ રે ।

ઊભા થઈને આપે દયાળ રે, લિયે સહુ જનની સંભાળ રે ॥૧૦॥

પે’રી સુંદર વસ્ત્ર સોનેરી રે, જોયા જેવી શોભા જામા કેરી રે ।

પે’રી પાયજામો જરીનો રે, નૌતમ નાડીનો રંગ નવીનો રે ॥૧૧॥

કસી કમર સોનેરી શાલે રે, બાંધ્યો સોનેરી રેંટો વા’લે રે ।

ધર્યાં છોગાં તેમાં ફૂલનાં રે, લટકે તોરા મોંઘા મૂલના રે ॥૧૨॥

કંઠે કનક કુસુમના હાર રે, ઓપે પરવાળા2 તે અપાર રે ।

બાજુ કાજુ કુંડળ કાને રે, શોભે સારાં ઘરેણાં સોનાને રે ॥૧૩॥

વેઢ વીંટી કર કડાં શોભે રે, જોઈ જનતણાં મન લોભે રે ।

હૈયે હારને હીરા સાંકળી રે, મોતી માળા શોભે વળી વળી રે ॥૧૪॥

એવાં વસ્ત્ર ઘરેણાંને પેહેરી રે, જુવે સહુ જનને વા’લો હેરી રે ।

જન જોઈ એવી મૂરતિ રે, હૈયે હેત વાધે છે જો અતિ રે ॥૧૫॥

નીર્ખી હર્ખી અંતર ઉતારે રે, જેવા જોયા તેવા ઉર ધારે રે ।

જેણે જેણે જોયા જગદીશ રે, નીર્ખી જેણે નમાવિયાં શીશ રે ॥૧૬॥

તે તો અક્ષરના અધિકારી રે, થયાં બહુ સહુ નર નારી રે ।

એવી મૂર્તિ ઉર જેને રહી રે, તેને સર્વે કમાણી જો થઈ રે ॥૧૭॥

ભાગે આવ્યો તેને બ્રહ્મમો’લ રે, જિયાં અતિ સુખ છે અતોલ રે ।

એહ સુખને આપવા કાજ રે, આપે આવિયા છે જો મહારાજ રે ॥૧૮॥

માટે કરે છે મોટા જો મેળા રે, બહુ જન કરવાને ભેળા રે ।

માટે જેણે જોયા એ સમૈયા રે, તે તો બ્રહ્મમો’લવાસી થયા રે ॥૧૯॥

ઘણી રીતે હેતે ઘનશ્યામ રે, લઈ જાવા છે પોતાને ધામ રે ।

જીવ અર્થે આવ્યા છે આપે રે, તાર્યા જીવ આપ પ્રતાપે રે ॥૨૦॥

ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી ચરણકમલ સેવક નિષ્કુળાનંદ મુનિ વિરચિતે પુરુષોત્તમપ્રકાશ મધ્યે ચતુર્વિંશઃ પ્રકારઃ ॥૨૪॥

પ્રકારઃ
Auto Play & Advance Audio
🏠 home પ્રકાશ સાર પ્રકારઃ ૧ ♬ પ્રકારઃ ૨ ♬ પ્રકારઃ ૩ ♬ પ્રકારઃ ૪ ♬ પ્રકારઃ ૫ ♬ પ્રકારઃ ૬ ♬ પ્રકારઃ ૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૮ ♬ પ્રકારઃ ૯ ♬ પ્રકારઃ ૧૦ ♬ પ્રકારઃ ૧૧ ♬ પ્રકારઃ ૧૨ ♬ પ્રકારઃ ૧૩ ♬ પ્રકારઃ ૧૪ ♬ પ્રકારઃ ૧૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૧૬ ♬ પ્રકારઃ ૧૭ ♬ પ્રકારઃ ૧૮ ♬ પ્રકારઃ ૧૯ ♬ પ્રકારઃ ૨૦ ♬ પ્રકારઃ ૨૧ ♬ પ્રકારઃ ૨૨ ♬ પ્રકારઃ ૨૩ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૪ ♬ પ્રકારઃ ૨૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૬ ♬ પ્રકારઃ ૨૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૮ ♬ પ્રકારઃ ૨૯ ♬ પ્રકારઃ ૩૦ ♬ પ્રકારઃ ૩૧ ♬ પ્રકારઃ ૩૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૩૩ ♬ પ્રકારઃ ૩૪ ♬ પ્રકારઃ ૩૫ ♬ પ્રકારઃ ૩૬ ♬ પ્રકારઃ ૩૭ ♬ પ્રકારઃ ૩૮ ♬ પ્રકારઃ ૩૯ ♬ પ્રકારઃ ૪૦ ♬ પ્રકારઃ ૪૧ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૩ ♬ પ્રકારઃ ૪૪ ♬ પ્રકારઃ ૪પ ♬ પ્રકારઃ ૪૬ ♬ પ્રકારઃ ૪૭ ♬ પ્રકારઃ ૪૮ ♬ પ્રકારઃ ૪૯ ♬ પ્રકારઃ ૫૦ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૧ ♬ પ્રકારઃ ૫૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૩ ♬ પ્રકારઃ ૫૪ ♬ પ્રકારઃ ૫૫ ♬