પુરુષોત્તમ પ્રકાશ

પ્રકારઃ ૨

 

દોહા

સુંદર મૂર્તિ શ્રીહરિ, લાવણ્યતાનું ધામ ।

દયા સુધા1 પૂરિત નયન, નટવર છબી ઘનશ્યામ ॥૧॥

શોભા કીરતિ ઊદારતા, અનંત ભુવનની આય2

ઉમંગ ભરિ ઊદે થઈ, નવ નીરદ3 તનમાંય ॥૨॥

નવ રસ નવ મૂર્તિ ધરિ, આણી અનુપમ હેત ।

સજલ જલદ4 શ્યામ તનુ, મન કર્મ કર્યું નિકેત5 ॥૩॥

વસ્યા વાસ જુક્તે કરિ, નવ રસ નવે પ્રકાર ।

ભ્રકુટિ નેત્ર મુખહાસ ગતિ, ઉર તન બાહુ ઊદાર ॥૪॥

ચોપાઈ

નવરસને જાણી નિજ દાસ રે, આપ્યો નિજ તનમાંહી નિવાસ રે ।

રુદ્ર વીર ભયાનક તીન રે, વસે ભ્રકુટિમાંહી પ્રવિન રે ॥૫॥

રસ શૃંગાર વસે તનમાંઈ રે, કરુણા શાંતિ નેણે સુખદાઈ રે ।

રસ હાસ્યને અદ્‌ભુત કા’વે રે, હરે ચિત્ત હરિ હેતે બોલાવે રે ॥૬॥

રસ વિષે અસુર રહ્યા મોઈ રે, હરિનાં દિવ્ય ચરિત્રને જોઈ રે ।

એમ રસને અમિત અલંકાર રે, ધર્યા નિજ ઇચ્છાએ અપાર રે ॥૭॥

રસ અલંકાર તે વિનાય રે, હરિનું રમણીય રૂપ સદાય રે ।

દિવ્ય અમાયિક અભિરામ6 રે, હરિનું રૂપ સદા છબીધામ7 રે ॥૮॥

કરે ગ્રણ જ્યારે કિરતાર રે, શોભા પામે રસ ને અલંકાર રે ।

વસ્ત્ર ભૂષણ વાહન જેહ રે, કરે ગ્રહણ શોભે ત્યારે તેહ રે ॥૯॥

સદા પૂરણકામ મોરાર રે, કરે ભક્ત ભાવે અંગીકાર રે ।

ઉપમા અલંકાર દેવાની રીત રે, ભક્તભાવ જણાયે પ્રીત રે ॥૧૦॥

કોટિ કામતણી છબી છાજે રે, હરિનું હસવું જરા જોઈ લાજે રે ।

હરિનાં દિવ્ય વસ્ત્રને જોઈ રે, લાજે તડિત ચામીકર8 દોઈ રે ॥૧૧॥

હરિનાં અમૂલ્ય આભૂષણ જોઈ રે, રહ્યા સુરનર મુનિમન મોઈ રે ।

કરણે કુંડળ મકરાકાર9 રે, મહા તેજ તણો અંબાર રે ॥૧૨॥

નીરખી લાજ પામ્યા વારમવાર રે, વસ્યા રવિ શશી ગગન મોઝાર રે ।

શોભાસાગર શોભાના ધામ રે, ભક્તવત્સલ દીનબંધુ નામ રે ॥૧૩॥

રસરૂપ ગુણાકર10 દેવ રે, મહામુક્ત કરે જેની સેવ રે ।

સર્વ સુખમય મૂર્તિને જાણી રે, મહામુક્ત ધારે ઉર આણી રે ॥૧૪॥

જોઈ રૂપછટા સુખદાઈ રે, રમા રાધા કરે સેવકાઈ રે ।

તજી ચંચળતા રમા પ્યારી રે, સેવે સ્થિર થઈ સુકુમારી રે ॥૧૫॥

શું હું વર્ણવું રસના11 એક રે, અલ્પ બુદ્ધિ વિચાર વિવેક રે ।

સહસ્રવદન12 પાર નહિ પાવે રે, શુક નારદ નિગમ નિત્ય ગાવે રે ॥૧૬॥

એવા કૃષ્ણ કમળદલ13 નેણ રે, મુખ મધુર મનોહર વેણ રે ।

અઘમોચન14 લોચન વિશાળ રે, કૃપાસિંધુ શ્રીકૃષ્ણ કૃપાળ રે ॥૧૭॥

ચાલે સુંદર ગજગતી ચાલ રે, લાજે નિરખીને રાજમરાલ15 રે ।

કર લટકાં જોઈને જન રે, પામે આનંદ સ્થિર થાય મન રે ॥૧૮॥

એવા દિવ્ય વિગ્રહ16 દીનાનાથ રે, ભેટે મુક્ત મુનિને ભરિ બાથ રે ।

સદા પ્રસન્ન પ્રપન્ન17 પ્રતિપાળ રે, કરે ચરિત્ર દીનદયાળ રે ॥૧૯॥

વા’લો અક્ષરધામના ધામી રે, અસંખ્ય મુક્તતણા એક સ્વામી રે ।

સદા સ્વતંત્ર સ્વરાટ વિરાજે રે, સર્વોપરિ શ્રીહરિ છાજે18 રે ॥૨૦॥

 

ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી ચરણકમલ સેવક નિષ્કુળાનંદ મુનિ વિરચિતે શ્રી પુરુષોત્તમપ્રકાશ મધ્યે દ્વિતીયઃ પ્રકારઃ ॥૨॥

પ્રકારઃ
Auto Play & Advance Audio
🏠 home પ્રકાશ સાર પ્રકારઃ ૧ ♬ પ્રકારઃ ૨ ♬ પ્રકારઃ ૩ ♬ પ્રકારઃ ૪ ♬ પ્રકારઃ ૫ ♬ પ્રકારઃ ૬ ♬ પ્રકારઃ ૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૮ ♬ પ્રકારઃ ૯ ♬ પ્રકારઃ ૧૦ ♬ પ્રકારઃ ૧૧ ♬ પ્રકારઃ ૧૨ ♬ પ્રકારઃ ૧૩ ♬ પ્રકારઃ ૧૪ ♬ પ્રકારઃ ૧૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૧૬ ♬ પ્રકારઃ ૧૭ ♬ પ્રકારઃ ૧૮ ♬ પ્રકારઃ ૧૯ ♬ પ્રકારઃ ૨૦ ♬ પ્રકારઃ ૨૧ ♬ પ્રકારઃ ૨૨ ♬ પ્રકારઃ ૨૩ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૪ ♬ પ્રકારઃ ૨૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૬ ♬ પ્રકારઃ ૨૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૮ ♬ પ્રકારઃ ૨૯ ♬ પ્રકારઃ ૩૦ ♬ પ્રકારઃ ૩૧ ♬ પ્રકારઃ ૩૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૩૩ ♬ પ્રકારઃ ૩૪ ♬ પ્રકારઃ ૩૫ ♬ પ્રકારઃ ૩૬ ♬ પ્રકારઃ ૩૭ ♬ પ્રકારઃ ૩૮ ♬ પ્રકારઃ ૩૯ ♬ પ્રકારઃ ૪૦ ♬ પ્રકારઃ ૪૧ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૩ ♬ પ્રકારઃ ૪૪ ♬ પ્રકારઃ ૪પ ♬ પ્રકારઃ ૪૬ ♬ પ્રકારઃ ૪૭ ♬ પ્રકારઃ ૪૮ ♬ પ્રકારઃ ૪૯ ♬ પ્રકારઃ ૫૦ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૧ ♬ પ્રકારઃ ૫૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૩ ♬ પ્રકારઃ ૫૪ ♬ પ્રકારઃ ૫૫ ♬