પુરુષોત્તમ પ્રકાશ

પ્રકારઃ ૧

 

દોહા

ભક્તિ ધર્મ સુત શ્રીહરિ, સહજાનંદ સુખરૂપ ।

વિનય સહિત વંદન કરું, પાવન પરમ અનુપ ॥૧॥

ચિંતવિ ચરણનખચંદ છટા, લખી ઉર અમિત1 પ્રતાપ ।

વંદું વિઘ્ન વિનાશકર, હરણ વિપત અણમાપ ॥૨॥

સ્વામિનારાયણ સુખદ, પ્રગટ વિદિત જગસૂર ।

ત્રિવિધ તાપ અજ્ઞાન તમ, કળિમળ મત કર ચૂર ॥૩॥

આપો વાણી રસભરી, વિમળ મતિ અવિનાશ ।

ચરણ વંદી આદર કરું, પુરુષોત્તમપ્રકાશ ॥૪॥

ચોપાઈ

રચું ગ્રંથ પ્રગટ ગુણ જુક્ત રે, કૃપા કરો હરિજન મુક્ત રે ।

આ ગ્રંથ પ્રગટ પર જાણી રે, લેજ્યો પ્રગટ મહિમા ઉર આણી રે ॥૫॥

નામ પુરુષોત્તમપ્રકાશ રે, પુરુષોત્તમ મહિમા નિવાસ રે ।

પુરુષોત્તમ પરમ દયાળ રે, તે જ ભક્તિધર્મના બાળ રે ॥૬॥

એ છે દિવ્ય સદા સાકાર રે, એના મહિમાનો વાર2 ન પાર રે ।

નવ પો’ચે મન વાણી વિચાર રે, એવા અગમ શ્રી ધર્મકુમાર રે ॥૭॥

જેને નિગમ નેતિ નેતિ કહે રે, અલ્પ બુદ્ધિ પાર કેમ લહે રે ।

એના ચરણકમળ પરતાપ રે, કરું કંઈક અમાપનો માપ રે ॥૮॥

લખું દિશમાત્ર3 તે વિચારી રે, કૃપા કરજ્યો સંત સુખકારી રે ।

જ્યાં રે’છે સદા સુખકારી રે, વર્ણવું ધામ તે મૂર્તિ સંભારી રે ॥૯॥

શ્રીગોલોક ધામ મોઝાર રે, અક્ષરધામ છે હરિનું સાર રે ।

કોટિ રવિ શશિ તડિત4 અનળ5 રે, તેમના તેજથી અતિ નિર્મળ રે ॥૧૦॥

એ છે પરમ દિવ્ય અતિ શ્વેત રે, સચ્ચિદાનંદ રૂપનિકેત6 રે ।

જેને બ્રહ્મપુર કહે અમૃતધામ રે, પરમપદ આદિ અનંત નામ રે ॥૧૧॥

જેને કે’છે બ્રહ્મ ચિદાકાશ રે, એમાં સદાય શ્રીહરિનો વાસ રે ।

એ શ્રીકૃષ્ણનું અક્ષરધામ રે, પરમ પાવન પૂરણકામ રે ॥૧૨॥

એમાં સદાય શ્રીહરિ વિરાજે રે, નીરખી કોટિ કામછબી લાજે રે ।

એ છે પુરુષોત્તમ અધિરાય રે, વાસુદેવ નારાયણ કે’વાય રે ॥૧૩॥

પરમાત્મા પરબ્રહ્મ નામ રે, બ્રહ્મ ઈશ્વર પરમેશ્વર શ્યામ રે ।

કહે વિષ્ણુ વૈકુંઠપતિ સ્વામી રે, એ છે અનંત નામના નામી રે ॥૧૪॥

એ છે અક્ષરપર અવિનાશ રે, સર્વકર્તા નિયંતા નિવાસ રે ।

કારણકારણ કળા વિકાશ7 રે, અંતરજામી નિર્ગુણ સ્વયંપ્રકાશ રે ॥૧૫॥

એ છે સ્વતંત્ર સર્વાધાર રે, એવા ભક્તિધર્મના કુમાર રે ।

અનંત કોટિ મુક્ત બ્રહ્મરૂપ રે, તેમને ઊપાસ્યા યોગ્ય અનુપ રે ॥૧૬॥

અનંત કોટિ બ્રહ્માંડની જેહ રે, ઊત્પત્તિ સ્થિતિ લય કહિએ તેહ રે ।

એવી લીલા જેની અતિ સાર રે, એવા ધર્મકુંવર કિરતાર8 રે ॥૧૭॥

માયા પુરુષ કૃતાંત9 અનાદિ રે, પ્રધાનપુરુષ મહત્તત્ત્વ આદિ રે ।

એ આદિ અનંત શક્તિધાર રે, એના પ્રેરક ધર્મકુમાર રે ॥૧૮॥

અનંત કોટી બ્રહ્માંડના જેહ રે, સ્વામી રાજાધિરાજ છે તેહ રે ।

સદા કિશોર મૂર્તિ શોભાધામ રે, પરમ પાવન પૂરણકામ રે ॥૧૯॥

દેખી કોટિ રતિપતિ10 લાજે રે, મેઘ નવીન શ્યામ છબી છાજે રે ।

ભક્તવત્સલ મહા ભયહારી રે, એવા ધર્મકુંવર સુખકારી રે ॥૨૦॥

 

ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી ચરણકમલ સેવક નિષ્કુળાનંદ મુનિ વિરચિતે શ્રી પુરુષોત્તમપ્રકાશ મધ્યે પ્રથમઃ પ્રકારઃ ॥૧॥

પ્રકારઃ
Auto Play & Advance Audio
🏠 home પ્રકાશ સાર પ્રકારઃ ૧ ♬ પ્રકારઃ ૨ ♬ પ્રકારઃ ૩ ♬ પ્રકારઃ ૪ ♬ પ્રકારઃ ૫ ♬ પ્રકારઃ ૬ ♬ પ્રકારઃ ૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૮ ♬ પ્રકારઃ ૯ ♬ પ્રકારઃ ૧૦ ♬ પ્રકારઃ ૧૧ ♬ પ્રકારઃ ૧૨ ♬ પ્રકારઃ ૧૩ ♬ પ્રકારઃ ૧૪ ♬ પ્રકારઃ ૧૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૧૬ ♬ પ્રકારઃ ૧૭ ♬ પ્રકારઃ ૧૮ ♬ પ્રકારઃ ૧૯ ♬ પ્રકારઃ ૨૦ ♬ પ્રકારઃ ૨૧ ♬ પ્રકારઃ ૨૨ ♬ પ્રકારઃ ૨૩ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૪ ♬ પ્રકારઃ ૨૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૬ ♬ પ્રકારઃ ૨૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૮ ♬ પ્રકારઃ ૨૯ ♬ પ્રકારઃ ૩૦ ♬ પ્રકારઃ ૩૧ ♬ પ્રકારઃ ૩૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૩૩ ♬ પ્રકારઃ ૩૪ ♬ પ્રકારઃ ૩૫ ♬ પ્રકારઃ ૩૬ ♬ પ્રકારઃ ૩૭ ♬ પ્રકારઃ ૩૮ ♬ પ્રકારઃ ૩૯ ♬ પ્રકારઃ ૪૦ ♬ પ્રકારઃ ૪૧ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૩ ♬ પ્રકારઃ ૪૪ ♬ પ્રકારઃ ૪પ ♬ પ્રકારઃ ૪૬ ♬ પ્રકારઃ ૪૭ ♬ પ્રકારઃ ૪૮ ♬ પ્રકારઃ ૪૯ ♬ પ્રકારઃ ૫૦ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૧ ♬ પ્રકારઃ ૫૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૩ ♬ પ્રકારઃ ૫૪ ♬ પ્રકારઃ ૫૫ ♬