પુરુષોત્તમ પ્રકાશ

પ્રકારઃ ૧૮

 

દોહા

એમ અનેક રીત્યે વળી ઉરમાં, જે સંભારે સુંદર શ્યામ ।

તે તન છૂટે પામશે, અખંડ અક્ષર ધામ ॥૧॥

મંગળકારી સારી મૂરતિ, ધરી આજ દેવા આનંદ ।

એહ મૂર્તિની સ્મૃતિયે, તર્યા કંઈક જનનાં વૃંદ ॥૨॥

સુખનિધિ આ સંસારમાં, સહુ જન જાણો જરૂર ।

મૂરતિ શ્રી મહારાજની, દૃઢ ધારવા જેવી ઉર ॥૩॥

જેમ જેમ જોયા જગદીશને, તેમ તેમ સંભારે સંત ।

સર્વે આચરણને સંભારતાં, પામે સુખ અત્યંત ॥૪॥

ચોપાઈ

વળી સંભારવા ઘનશ્યામ રે, પુરુષોત્તમ પૂરણકામ રે ।

કેને દેતા ફૂલડાંની માળ રે, કેને દેતા પ્રસાદીના થાળ રે ॥૫॥

કેને દેતા વસ્ત્ર ને ઘરેણાં રે, કેને ફળ દલ સુખદેણાં1 રે ।

કેને અન્નકણ કોરી2 રૂપૈયારે, દિયે નાથ દેખીને દુઃખિયા રે ॥૬॥

કેને આપે છે ઘોડા ઘરેણાં ભારી રે, કેને આપે છે પાઘ ઊતારી રે ।

એવા દીનબંધુ છે દયાળુ રે, સંભારતાં થાયે જો સુખાળુ રે ॥૭॥

કેને મળે છે બાથમાં ઘાલી રે, કેને મગન કરે ચરણ આલી રે ।

કેને મીઠી વાણ્યે બોલાવે રે, કહે એવું જેવું એને ભાવે રે ॥૮॥

કેને અમૃત દૃષ્ટે નિહાળે રે, જોઈ જનતણા તાપ ટાળે રે ।

કેને બેસારે પ્રભુજી પાસ રે, કેને સાથે કરે હરિ હાસ રે ॥૯॥

એવી મૂરતિ અંતર ધારી રે, સૂતાં બેઠાં રાખે જે સંભારી રે ।

તે સૌ અક્ષરના અધિકારી રે, થાશે નિશ્ચે કરી નર નારી રે ॥૧૦॥

જાણો આદ્ય અંત ને મધ્યે રે, સુખી થયા શ્યામ સંબંધે રે ।

જેણે જોયા જગનો આધાર રે, તેનો બેડો થયો ભવપાર રે ॥૧૧॥

હસતા રમતા ભમતા ભોમે રે, દીઠા જોઈ રે’તા વાલો વ્યોમે3 રે ।

વળી ગતા વાતા ને ફરતા રે, કાજુ4 કરનાં લટકાં કરતા રે ॥૧૨॥

નીર ક્ષીર5 સમીર પીતા6 રે, આસન કરતા ને મૌન ગ્રહેતા રે ।

એમ જે જે રીત્યે જને જોયા રે, નીરખી નાથને નયણે મોહ્યા રે ॥૧૩॥

તે તો પામિયા પરમ પ્રાપતિ રે, કરી અક્ષરધામમાં ગતિ રે ।

આજ અનેક રીત્યે અવિનાશરે, જોઈ સુખ પામ્યા બહુ દાસ રે ॥૧૪॥

એવો મોટો મહિમા મૂર્તિનો રે, નવીન સુખ પામવા નગીનો7 રે ।

કહી કહીને કહ્યું જે ઘણું રે, મોટું માહાત્મ્ય મૂર્તિ તણું રે ॥૧૫॥

તોયે જથારથ છે જેમ રે, કે’તાં કે’તાં ન કે’વાય તેમ રે ।

આજ પ્રગટાવી પ્રતાપ રે, તાર્યા અનેક જીવને આપ રે ॥૧૬॥

સામર્થી સહુથી છે ન્યારી રે, વાવરી છે સમર્થ સુખકારી રે ।

અનંત પોં’ચાડ્યા અક્ષરધામે રે, સુખદાયક શ્રીઘનશ્યામે રે ॥૧૭॥

ધર્મ એકાંતિક તે સ્થાપિયો રે, નિજ આશ્રિતમાં તે વ્યાપિયો રે ।

અસુર ગુરુ નૃપનો કિધો નાશ રે, નિજ સામર્થીએ અવિનાશ રે ॥૧૮॥

પુરુષોત્તમ પોતે પધારિ રે, લીધા અનેક જીવ ઉદ્ધારી રે ।

આપ સામર્થી વાવરી ઘણી રે, જોઈ નહિ કરણી જીવતણી રે ॥૧૯॥

આજ બહુ જન તારવા આવ્યા રે, આવી સ્વામી સહજાનંદ કા’વ્યા રે ।

જે જન સમરશે સહજાનંદ રે, તે જન પામશે પરમ આનંદ રે ॥૨૦॥

ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી ચરણકમલ સેવક નિષ્કુળાનંદ મુનિ વિરચિતે પુરુષોત્તમપ્રકાશ મધ્યે અષ્ટાદશઃ પ્રકારઃ ॥૧૮॥

પ્રકારઃ
Auto Play & Advance Audio
🏠 home પ્રકાશ સાર પ્રકારઃ ૧ ♬ પ્રકારઃ ૨ ♬ પ્રકારઃ ૩ ♬ પ્રકારઃ ૪ ♬ પ્રકારઃ ૫ ♬ પ્રકારઃ ૬ ♬ પ્રકારઃ ૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૮ ♬ પ્રકારઃ ૯ ♬ પ્રકારઃ ૧૦ ♬ પ્રકારઃ ૧૧ ♬ પ્રકારઃ ૧૨ ♬ પ્રકારઃ ૧૩ ♬ પ્રકારઃ ૧૪ ♬ પ્રકારઃ ૧૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૧૬ ♬ પ્રકારઃ ૧૭ ♬ પ્રકારઃ ૧૮ ♬ પ્રકારઃ ૧૯ ♬ પ્રકારઃ ૨૦ ♬ પ્રકારઃ ૨૧ ♬ પ્રકારઃ ૨૨ ♬ પ્રકારઃ ૨૩ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૪ ♬ પ્રકારઃ ૨૫ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૬ ♬ પ્રકારઃ ૨૭ ♬ ★ પ્રકારઃ ૨૮ ♬ પ્રકારઃ ૨૯ ♬ પ્રકારઃ ૩૦ ♬ પ્રકારઃ ૩૧ ♬ પ્રકારઃ ૩૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૩૩ ♬ પ્રકારઃ ૩૪ ♬ પ્રકારઃ ૩૫ ♬ પ્રકારઃ ૩૬ ♬ પ્રકારઃ ૩૭ ♬ પ્રકારઃ ૩૮ ♬ પ્રકારઃ ૩૯ ♬ પ્રકારઃ ૪૦ ♬ પ્રકારઃ ૪૧ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૪૩ ♬ પ્રકારઃ ૪૪ ♬ પ્રકારઃ ૪પ ♬ પ્રકારઃ ૪૬ ♬ પ્રકારઃ ૪૭ ♬ પ્રકારઃ ૪૮ ♬ પ્રકારઃ ૪૯ ♬ પ્રકારઃ ૫૦ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૧ ♬ પ્રકારઃ ૫૨ ♬ ★ પ્રકારઃ ૫૩ ♬ પ્રકારઃ ૫૪ ♬ પ્રકારઃ ૫૫ ♬