કડવું – ૩૭

હરિ આજ્ઞાએ વિબુધ1 વસ્યા વ્યોમજી, હરિ આજ્ઞાએ રહ્યા શૂન્યે2 રવિ સોમજી3

હરિ આજ્ઞાએ રહ્યા ભૂચર4 ભોમજી, તે લોપે નહિ આજ્ઞા થઈ બફોમજી5

બફોમ થઈ બદલે નહિ, રહે સહુસહુના સ્થાનમાં ॥

અતિ પ્રસન્ન થઈ મનમાં, રહ્યા રાખ્યા ત્યાં ગુલતાનમાં ॥૨॥

બ્રહ્મા રાખ્યા સત્યલોકમાં, શિવને રાખ્યા કૈલાસ ॥

વિષ્ણુને રાખ્યા વૈકુંઠમાં, એમ આપ્યો જૂજવો નિવાસ ॥૩॥

ઇન્દ્ર રાખ્યો અમરાવતી, શેષજીને રાખ્યા પાતાળ ॥

જ્યાં જ્યાં કરી હરિએ આગન્યા, તિયાં રહ્યાં સુખે સદાકાળ ॥૪॥

બદરિતળે6 રાખ્યા ઋષીશ્વર,7 નિરન્નમુકત રાખ્યા શ્વેતદ્વીપમાં ॥

ગોપી ગોપ રાખ્યા ગોલોકે, રાખ્યા મુક્ત અક્ષર સમીપમાં ॥૫॥

એમ જેમ જેને રાખ્યા ઘટે, તેમ રાખ્યા છે કરી તપાસ ॥

જેવો જોયે અધિકાર જેને, તેવો આપ્યો છે અવિનાશ ॥૬॥

એ તો રહ્યાં છે સહુ રાજી થઈ, પોત પોતાને સ્થાન ॥

લેશ વચન નથી લોપતા, જાણી સમર્થ શ્રીભગવાન ॥૭॥

એમ સમજી આપણે રહીએ, આપ આપને સ્થાનકે ॥

નિષ્કુળાનંદ કહે નહિ તો, આવે દુઃખ અચાનકે ॥૮॥

કડવું