કડવું – ૬

વચન વાલાનું લોપશો મા લેશજી, એટલો તો માની લેજો ઉપદેશજી

લોપતાં વચન આવશે કલેશજી, હેરાનગતિ પછી રહેશે હમેશજી

હમેશ રહેશે હેરાન ગતિ, અતિ તુચ્છ કરશે તિરસ્કાર ॥

આજ્ઞા હરિની લોપતાં, ભવમાં1 નહિ રહે ભાર ॥૨॥

બ્રહ્માએ ભાંગી હરિ આગન્યા, જોયું નિજસુતાનું2 શરીર ॥

જોતાં મતિ રતી નવ રહી, વળી ગઈ હૈયેથી ધીર ॥૩॥

અણઘટિત ઘાટ ઊપજ્યો, જે મટાડતાં મટ્યો નહિ ॥

તે પાંચમે મુખે પ્રકાશિયો, નેક અતિ નિર્લજ્જ થઈ ॥૪॥

એવાને પણ એમ થયું, મરજાદા હરિની મેલતાં ॥

ત્યારે બીજાની બકાત્ય3 સહી,4 ખેલ અખેલ્યા ખેલતાં ॥૫॥

એવી અભંગ છે આગન્યા, અખંડ હરિની આકરી ॥

તેને લોપતાં ત્રિલોકમાં, કહો કોણ બેઠો ઠરી ॥૬॥

સુખ કરણી છે દુઃખ હરણી, આગન્યા શ્રીમહારાજની ॥

આસુરી જનને અર્થ ન આવે, છે દૈવી જીવના કાજની ॥૭॥

આસુરી મતિને જે આશર્યા, તેને આજ્ઞાની આડી5 કશી ॥

નિષ્કુળાનંદ એ નરનું, નાક કાપવું ઘટે ઘશી ॥૮॥

કડવું