પરિશિષ્ટ: ૪

વચનામૃતમાં શ્રીહરિએ પ્રયોજેલા શ્લોક-સંદર્ભ

વચનામૃતમાં શ્રીજીમહારાજે ગીતા, ઉપનિષદ, ભાગવત, મહાભારત તથા ઇતર ગ્રંથોનાં અવતરણો ટાંક્યાં છે તેની નોંધ અહીં મૂકવામાં આવી છે.

વિવિધ ગ્રંથમાંથી ઉદ્‌ધૃત અવતરણોની માહિતી ઉપલબ્ધ થતાં મુમુક્ષુઓ વચનામૃતનો અભ્યાસ ઊંડાણપૂર્વક કરી શકશે અને અન્ય શાસ્ત્રો સાથે વચનામૃતની મહત્તા પામી શકશે.

 

યોઽક્ષરાત્પરતરઃ પરેશ્વરો બ્રહ્મરૂપમુનિભિઃ સુપૂજિતઃ ।

સર્વજીવદયા-નરાકૃતિઃ શ્રીહરિં તમહમાનતોઽસ્મિ હિ ॥

 

પ્રમાણવચનો

(સંદર્ભ ગ્રંથ/ક્રમાંક) [વચનામૃત]

 

અત્ર સર્ગો વિસર્ગશ્ચ સ્થાન પોષણમૂતયઃ ।

મન્વન્તરેશાનુકથા નિરોધો મુક્તિરાશ્રયઃ ॥

(ભાગવત: ૨/૧૦/૧) [વર. ૧]

 

અથો વિભૂતિં મમ માયાવિનસ્તામૈશ્વર્યમષ્ટાંગમનુપ્રવૃત્તમ્ ।

શ્રિયં ભાગવતીં વાસ્પૃહ્યન્તિ ભદ્રાં પરસ્ય મે તેઽશ્નુવતે તુ લોકે ॥

(ભાગવત: ૩/૨૫/૩૭) [ગ. પ્ર. ૪૩]

 

અનેકજન્મસંસિદ્ધસ્તતો યાતિ પરાં ગતિમ્ ।

(ગીતા: ૬/૪૫) [ગ. પ્ર. ૧૫, સા. ૧૧, ગ. મ. ૧, ૮, ૧૬]

 

અન્તઃપ્રવિષ્ટઃ શાસ્તા જનાનાં સર્વાત્મા ।

(તૈ.આ.: ૩/૧૧, ચિ.ઉ.: ૧૧/૧) [લો. ૭]

 

અન્તે યા મતિઃ સા ગતિઃ

(હિરણ્યકેશીયશાખાશ્રુતિઃ) [ગ. પ્ર. ૧૪]

 

અન્યક્ષેત્રે કૃતં પાપં તીર્થક્ષેત્રે વિનશ્યતિ ।

તીર્થક્ષેત્રે કૃતં પાપં વજ્રલેપો ભવિષ્યતિ ॥

(વરાહપુરાણ: ૧૬૩/૪૯, ૧૭૪/૫૩) [ગ. પ્ર. ૧, ગ. મ. ૩]

 

અપરિમિતા ધ્રુવાસ્તનુભૃતો યદિ સર્વગતા-

સ્તર્હિ ન શાસ્યતેતિ નિયમો ધ્રુવ! નેતરથા ।

(ભાગવત: ૧૦/૮૭/૩૦) [લો. ૧૩]

 

અવજાનન્તિ માં મૂઢા માનુષીં તનુમાશ્રિતમ્ ।

પરં ભાવમજાનન્તો મમ ભૂતમહેશ્વરમ્ ॥

(ગીતા: ૯/૧૧) [લો. ૧૮, પં. ૭]

 

અહં બ્રહ્માસ્મિ ।

(બૃ.ઉ.: ૧/૪/૧૦) [લો. ૭]

 

અહં વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણિનાં દેહમાશ્રિતઃ ।

પ્રાણાપાનસમાયુક્તઃ પચામ્યન્નં ચતુર્વિધમ્ ॥

(ગીતા: ૧૫/૧૪) [પં. ૪]

 

અહો અમી દેવવરામરાર્ચિતં પાદામ્બુજં તે સુમનઃફલાર્હણમ્ ।

નમન્ત્યુપાદાય શિખાભિરાત્મનસ્તમોઽપહત્યૈ તરુજન્મ યત્કૃતમ્ ॥

(ભાગવત: ૧૦/૧૫/૫) [વર. ૧૨]

 

અહો! ભાગ્યમહો! ભાગ્યં નન્દગોપવ્રજૌકસામ્ ।

યન્મિત્રં પરમાનન્દં પૂર્ણં બ્રહ્મ સનાતનમ્ ॥

(ભાગવત: ૧૦/૧૪/૩૨) [ગ. અં. ૨૮]

 

આત્મારામાશ્ચ મુનયો નિર્ગ્રન્થા અપ્યુરુક્રમે ।

કુર્વન્ત્યહૈતુકીં ભક્તિમિત્થંભૂતગુણો હરિઃ ॥

(ભાગવત: ૧/૭/૧૦) [પં. ૨, ગ. અં. ૩]

 

આમયો યેન ભૂતાનાં જાયતે યશ્ચ સુવ્રત! ।

તદેવ હ્યામયં દ્રવ્યં ન પુનાતિ ચિકિત્સિતમ્ ॥

એવં નૃણાં ક્રિયાયોગાઃ સર્વે સંસૃતિહેતવઃ ।

ત એવાત્મવિનાશાય કલ્પન્તે કલ્પિતાઃ પરે ॥

(ભાગવત: ૧/૫/૩૩-૩૪) [ગ. મ. ૧૧]

 

આર્તો જિજ્ઞાસુરર્થાર્થી જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ! ।

તેષાં જ્ઞાની નિત્યયુક્ત એકભક્તિર્વિશિષ્યતે ॥

(ગીતા: ૭/૧૬-૧૭) [લો. ૭, પં. ૩]

 

આસામહો ચરણરેણુજુષામહં સ્યાં

વૃન્દાવને કિમપિ ગુલ્મલતૌષધીનામ્ ।

યા દુસ્ત્યજં સ્વજનમાર્યપથં ચ હિત્વા

ભેજુર્મુકુન્દપદવીં શ્રુતિભિર્વિમૃગ્યામ્ ॥

(ભાગવત: ૧૦/૪૭/૬૧) [ગ. અં. ૨૮]

 

ઇદં હિ વિશ્વં ભગવાનિવેતરો યતો જગત્સ્થાનનિરોધસંભવાઃ ।

(ભાગવત: ૧/૫/૨૦) [પં. ૨]

 

ઋતે જ્ઞાનાન્ન મુક્તિઃ ।

(હિરણ્યકેશીયશાખાશ્રુતિઃ) [લો. ૭]

 

એકમેવાદ્વિતીયં બ્રહ્મ ।

(છાંદોગ્યોપનિષદ: ૬/૨/૧) [લો. ૧૩]

 

એતદીશનમીશસ્ય પ્રકૃતિસ્થોઽપિ તદ્‌ગુણૈઃ ।

ન યુજ્યતે સદાત્મસ્થૈર્યથા બુદ્ધિસ્તદાશ્રયા ॥

(ભાગવત: ૧/૧૧/૩૮) [લો. ૧૩]

 

કર્મણો હ્યપિ બોદ્ધવ્યં બોદ્ધવ્યં ચ વિકર્મણઃ ।

અકર્મણશ્ચ બોદ્ધવ્યં ગહના કર્મણો ગતિઃ ॥

(ગીતા: ૪/૧૭) [લો. ૭]

 

કર્મણ્યકર્મ યઃ પશ્યેદકર્મણિ ચ કર્મ યઃ ।

સ બુદ્ધિમાન્મનુષ્યેષુ સ યુક્તઃ કૃત્સ્નકર્મકૃત્ ॥

(ગીતા: ૪/૧૮) [ગ. મ. ૧૧]

 

જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમેવ યો વેત્તિ તત્ત્વતઃ ।

ત્યક્ત્વા દેહં પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોઽર્જુન! ॥

(ગીતા: ૪/૯) [ગ. મ. ૧૦, વર. ૧૮]

 

જન્માદ્યસ્ય યતઃ... યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા ।

ધામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકં સત્યં પરં ધીમહિ ॥

(ભાગવત: ૧/૧/૧) [પં. ૭]

 

જિતં જગત્ કેન મનો હિ યેન ।

(મણિરત્નમાલા: ૧૧) [સા. ૧]

 

તત્સૃષ્ટસૃષ્ટસૃષ્ટેષુ કો ન્વખંડિતધીઃ પુમાન્ ।

ઋષિં નારાયણમૃતે યોષિન્મય્યેહ માયયા ॥

(ભાગવત: ૩/૩૧/૩૭) [લો. ૧૩, ગ. અં ૩૩]

 

તમેવ વિદિત્વાતિમૃત્યુમેતિ નાન્યઃ પન્થા વિદ્યતેઽયનાય ॥

(શ્વે.ઉ.: ૪/૧૦) [લો. ૭]

 

તેનૈવ રૂપેણ ચતુર્ભુજેન સહસ્રબાહો ભવ વિશ્વમૂર્તે!

(ગીતા: ૧૧/૪૬) [લો. ૧૮]

 

તેષાં જ્ઞાની નિત્યયુક્ત એકભક્તિર્વિશિષ્યતે ।

પ્રિયો હિ જ્ઞાનિનોઽત્યર્થમહં સ ચ મમ પ્રિયઃ ॥

ઉદારાઃ સર્વ એવૈતે જ્ઞાની ત્વાત્મૈવ મે મતમ્ ॥

(ગીતા: ૭/૧૭-૧૮) [પં. ૩, ગ. મ. ૧]

 

ત્યજ ધર્મમધર્મં ચ ઉભે સત્યાનૃતે ત્યજ ।

ઉભે સત્યાનૃતે ત્યક્ત્વા યેન ત્યજસિ તત્ત્યજ ॥

(મહા., શાં.: ૩૧૬/૪૦, ૩૧૮/૪૪) [લો. ૧૫]

 

દૃષ્ટ્વેદં માનુષં રૂપં તવ સૌમ્યં જનાર્દન ।

ઇદાનીમસ્મિ સંવૃત્તઃ સચેતાઃ પ્રકૃતિં ગતઃ ॥

(ગીતા: ૧૧/૫૧) [પં. ૪]

 

દૈવી હ્યેષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા ।

મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયામેતાં તરન્તિ તે ॥

(ગીતા: ૭/૧૪) [લો. ૧૩, વર. ૫]

 

દ્યુપતય એવ તે ન યયુરન્તમાનન્તતયા ત્વમપિ

(ભાગવત: ૧૦/૮૭/૪૧) [લો. ૧૦]

 

ધ્યાયતો વિષયાન્ પુંસઃ સંગસ્તેષૂપજાયતે ।

સંગાત્સંજાયતે કામઃ કામાત્ક્રોધોઽભિજાયતે ॥

ક્રોધાદ્ ભવતિ સંમોહઃ સંમોહાત્સ્મૃતિવિભ્રમઃ ।

સ્મૃતિભ્રંશાદ્ બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત્પ્રણશ્યતિ ॥

(ગીતા: ૨/૬૨-૬૩) [ગ. મ. ૧]

 

ન કુર્યાત્કર્હિચિત્સખ્યં મનસિ હ્યનવસ્થિતે ।

યદ્વિસ્રમ્ભાચ્ચિરાચ્ચીર્ણં ચસ્કન્દ તપ ઐશ્વરમ્ ॥

નિત્યં દદાતિ કામસ્ય છિદ્રં તમનુ યેઽરયઃ ।

યોગિનઃ કૃતમૈત્રસ્ય પત્યુર્જાયેવ પુંશ્ચલી ॥

(ભાગવત: ૫/૬/૩-૪) [લો. ૧૪]

 

ન તદ્‌ભાસયતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવકઃ ।

યદ્‌ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્‌ધામ પરમં મમ ॥

(ગીતા: ૧૫/૬) [ગ. મ. ૧૩]

 

નારાયણપરા વેદા દેવા નારાયણાંગજાઃ ।

નારાયણપરા લોકા નારાયણપરા મખાઃ ॥

નારાયણપરો યોગો નારાયણપરં તપઃ ।

નારાયણપરં જ્ઞાનં નારાયણપરા ગતિઃ ॥

(ભાગવત: ૨/૫/૧૫-૧૬) [વર. ૨]

 

નિરંજનઃ પરમં સામ્યમુપૈતિ ।

(મુંડકોપનિષદ: ૩/૧/૩) [સા. ૧૧, કા. ૧]

 

નેહ નાનાસ્તિ કિંચન ।

(બૃ.ઉ.: ૪/૪/૧૯) [પં. ૨]

 

નૈર્ગુણ્યસ્થા રમન્તે સ્મ ગુણાનુકથને હરેઃ ।

(ભાગવત: ૨/૧/૭) [પં. ૩]

 

નૈષ્કર્મ્યમપ્યચ્યુતભાવવર્જિતં ન શોભતે જ્ઞાનમલં નિરંજનમ્ ।

(ભાગવત: ૧/૫/૧૨) [લો. ૭]

 

પરિનિષ્ઠિતોઽપિ નૈર્ગુણ્ય ઉત્તમશ્લોકલીલયા ।

ગૃહીતચેતા રાજર્ષે આખ્યાનં યદધીતવાન્ ॥

(ભાગવત: ૨/૧/૯) [પં. ૨, ૩; ગ. મ. ૩૯; ગ. અં. ૩]

 

પશ્ય મે પાર્થ! રૂપાણિ શતશોઽથ સહસ્રશઃ ।

નાનાવિધાનિ દિવ્યાનિ નાનાવર્ણાકૃતીનિ ચ ॥

(ગીતા: ૧૧/૫) [લો. ૭, પં. ૬]

 

પુરુષેણાત્મભૂતેન વીર્યમાધત્ત વીર્યવાન્ ।

(ભાગવત: ૩/૫/૨૬) [પં. ૭]

 

પ્રસંગમજરં પાશમાત્મનઃ કવિયો વિદુઃ ।

સ એવ સાધુષુ કૃતો મોક્ષદ્વારમપાવૃતમ્ ॥

(ભાગવત: ૩/૨૫/૨૦) [ગ. પ્ર. ૫૪]

 

પ્રાયેણ મુનયો રાજન્ ।

(ભાગવત: ૨/૧/૭) [ગ. અં. ૩]

 

બહવો જ્ઞાનતપસા પૂતા મદ્‌ભાવમાગતાઃ ।

(ગીતા: ૪/૧૦) [કા. ૧]

 

બુદ્ધીન્દ્રિયમનઃપ્રાણાન્ જનાનામસૃજત્પ્રભુઃ ।

માત્રાર્થં ચ ભવાર્થં ચ હ્યાત્મનેઽકલ્પનાય ચ ॥

(ભાગવત: ૧૦/૮૭/૨) [કા. ૧]

 

બ્રહ્મભૂતઃ પ્રસન્નાત્મા ન શોચતિ ન કાંક્ષતિ ।

સમઃ સર્વેષુ ભૂતેષુ મદ્‌ભક્તિં લભતે પરામ્ ॥

(ગીતા: ૧૮/૫૪) [લો. ૭, પં. ૨, ગ. અં. ૩]

 

ભજ ગોવિન્દં ભજ ગોવિન્દં ગોવિન્દં ભજ મૂઢમતે!

(ચર્પટપંજરી) [ગ. પ્ર. ૪૨]

 

ભૂભારઃ ક્ષપિતો યેન તાં તનૂં વિજહાવજઃ ।

કણ્ટકં કણ્ટકેનૈવ દ્વયં ચાપીશિતુઃ સમમ્ ॥

(ભાગવત: ૧/૧૫/૩૪-૩૫) [લો. ૧૮]

 

ભૂમિરાપોઽનલો વાયુઃ ખં મનો બુદ્ધિરેવ ચ ।

અહંકાર ઇતીયં મે ભિન્ના પ્રકૃતિરષ્ટધા ॥

અપરેયમિતસ્ત્વન્યાં પ્રકૃતિં વિદ્ધિ મે પરામ્ ।

જીવભૂતાં મહાબાહો! યયેદં ધાર્યતે જગત્ ॥

(ગીતા: ૭/૪-૫) [લો. ૭]

 

મત્તઃ પરતરં નાન્યત્કિંચિદસ્તિ ધનંજય! ।

મયિ સર્વમિદં પ્રોતં સૂત્રે મણિગણા ઈવ ॥

(ગીતા: ૭/૭) [લો. ૭]

 

મત્સેવયા પ્રતીતં ચ સાલોક્યાદિ ચતુષ્ટયમ્ ।

નેચ્છન્તિ સેવયા પૂર્ણાઃ કુતોઽન્યત્કાલવિપ્લુતમ્ ॥

(ભાગવત: ૯/૪/૬૭) [ગ. પ્ર. ૪૩]

 

મદ્‌ભયાદ્વાતિ વાતોઽયં સૂર્યસ્તપતિ મદ્‌ભયાત્ ।

વર્ષતીન્દ્રો દહત્યગ્નિર્મૃત્યુશ્ચરતિ મદ્‌ભયાત્ ॥

(ભાગવત: ૩/૨પ/૪૨) [લો. ૧૬, ગ. અં. ૫]

 

મમ સાધર્મ્યમાગતાઃ ।

(ગીતા: ૧૪/૨) [લો. ૧૩]

 

મમૈવાંશો જીવલોકે જીવભૂતઃ સનાતનઃ ।

મનઃષષ્ઠાનીન્દ્રિયાણિ પ્રકૃતિસ્થાનિ કર્ષતિ ॥

(ગીતા: ૧૫/૭) [ગ. મ. ૮]

 

મિથિલાયાં પ્રદીપ્તાયાં ન મેં દહ્યતિ કિંચન ।

(મહા., શાં.: ૨૧૮-૨૧૯, ૧૨/૧૭/૧૮(૧૯), ૧૭૧/૫૬, ૨૬૮/૪) [ગ. પ્ર. ૩૮]

 

યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ ॥

(તૈ.ઉ., આનં.: ૯) [કા. ૧, પં. ૨]

 

યત્ર યોગેશ્વરઃ કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધરઃ ।

તત્ર શ્રીર્વિજયો ભૂતિર્ધ્રુવા નીતિર્મતિર્મમ ॥

(ગીતા: ૧૮/૭૮) [ગ. પ્ર. ૭૦]

 

યન્નામધેયશ્રવણાનુકીર્તનાદ્યત્પ્રહ્વણાદ્યત્સ્મરણાદપિ ક્વચિત્ ।

શ્વાદોઽપિ સદ્યઃ સવનાય કલ્પતે કથં પુનસ્તે ભગવન્નુ દર્શનાત્ ॥

અહો બત શ્વપચોઽતો ગરીયાન્ યજ્જિહ્વાગ્રે વર્તતે નામ તુભ્યમ્ ।

તેપુસ્તપસ્તે જુહુવુઃ સસ્નુરાર્યા બ્રહ્માનૂચુર્નામ ગૃણન્તિ યે તે ॥

(ભાગવત: ૩/૩૩/૬-૭) [ગ. અં. ૫]

 

યશ્ચ મૂઢતમો લોકે યશ્ચ બુદ્ધેઃ પરં ગતઃ ।

તાવુભૌ સુખમેધેતે ક્લિશ્યત્યન્તરિતો જનઃ ॥

(ભાગવત: ૩/૭/૧૭) [લો. ૧૦]

 

યસ્માત્ક્ષરમતીતોઽહમક્ષરાદપિ ચોત્તમઃ ।

અતોઽસ્મિ લોકે વેદે ચ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ ॥

(ગીતા: ૧૫/૧૮) [લો. ૭, પં. ૬]

 

યસ્ય પૃથિવી શરીરં યઃ પૃથિવીમન્તરો યમયત્યેષ ત આત્માન્તર્યામ્યમૃતઃ ।

(બૃ.ઉ.: ૩/૭/૩) [લો. ૭]

 

યસ્યાક્ષરં શરીરં... એષ સર્વભૂતાન્તરાત્માપહતપાપ્મા દિવ્યો દેવ એકો નારાયણઃ ।

(સુબાલોપનિષદ: ૭) [લો. ૭]

 

યસ્યાત્મબુદ્ધિ કુણપે ત્રિધાતુકે સ્વધીઃ કલાત્રાદિષુ ભૌમ ઇજ્યધીઃ ।

યત્તીર્થબુદ્ધિઃ સલિલે ન કર્હિચિજ્જનેષ્વભિજ્ઞેષુ સ એવ ગોખરઃ ॥

(ભાગવત: ૧૦/૮૪/૧૩) [ગ. મ. ૫૪]

 

યસ્યાત્મા શરીરં ય આત્માનમન્તરો યમયતિ સ ત આત્માન્તર્યામ્યમૃતઃ ।

(બૃહદારણ્યકોપનિષદ, માધ્યન્દિનપાઠ: ૩/૭/૨૨) [લો. ૭]

 

યા નિશા સર્વભૂતાનાં તસ્યાં જાગર્તિ સંયમી ।

યસ્યાં જાગ્રતિ ભૂતાનિ સા નિશા પશ્યતો મુનેઃ ॥

(ગીતા: ૨/૬૯) [ગ. પ્ર. ૫૦, ગ. મ. ૨૦]

 

યેઽન્યે સ્વતઃ પરિહૃતાદપિ બિભ્યતિ સ્મ ।

(ભાગવત: ૧૧/૬/૧૭) [ગ. અં. ૩૩]

 

વાસુદેવપરા વેદા વાસુદેવપરા મખાઃ ।

વાસુદેવપરા યોગા વાસુદેવપરાઃ ક્રિયાઃ ॥

વાસુદેવપરં જ્ઞાનં વાસુદેવપરં તપઃ ।

વાસુદેવપરો ધર્મો વાસુદેવપરા ગતિઃ ॥

(ભાગવત: ૧/૨/૨૮-૨૯) [વર. ૨]

 

વિદ્યાવિદ્યે મમ તનૂ વિદ્ધ્યુદ્ધવ! શરીરિણામ્ ।

બંધમોક્ષકરી આદ્યે માયયા મે વિનિર્મિતે ॥

(ભાગવત: ૧૧/૧૧/૩) [લો. ૧૦]

 

વિષયા વિનિવર્તન્તે નિરાહારસ્ય દેહિનઃ ।

રસવર્જં રસોઽપ્યસ્ય પરં દૃષ્ટ્વા નિવર્તતે ॥

(ગીતા: ૨/૫૯) [લો. ૧૦, ગ. અં. ૩૨]

 

વિષ્ટભ્યાહમિદં કૃત્સ્નમેકાંશેન સ્થિતો જગત્ ।

(ગીતા: ૧૦/૪૨) [લો. ૭]

 

શ્રદ્ધાવાન્ લભતે જ્ઞાનં તત્પરઃ સંયતેન્દ્રિયઃ ।

જ્ઞાનં લબ્ધ્વા પરાં શાન્તિમચિરેણાધિગચ્છતિ ॥

(ગીતા: ૪/૩૯) [ગ. મ. ૧૬]

 

શ્રવણં કીર્તનં વિષ્ણોઃ સ્મરણં પાદસેવનમ્ ।

અર્ચનં વન્દનં દાસ્યં સખ્યમાત્મનિવેદનમ્ ॥

(ભાગવત: ૭/૫/૨૩) [ગ. પ્ર. ૪૦]

 

સ ઈક્ષત ।

(ઐતરેયોપનિષદ: ૩/૧) [પં. ૭]

 

સત્યં શૌચં દયા ક્ષાન્તિસ્ત્યાગઃ સન્તોષ આર્જવમ્ ।

શમો દમસ્તપઃ સામ્યં તિતિક્ષોપરતિઃ શ્રુતમ્ ॥

જ્ઞાનં વિરક્તિરૈશ્વર્યં શૌર્યં તેજો બલં સ્મૃતિઃ ।

સ્વાતંત્ર્યં કૌશલં કાન્તિર્ધૈર્યં માર્દવમેવ ચ ॥

પ્રાગલ્ભ્યં પ્રશ્રયઃ શીલં સહ ઓજો બલં ભગઃ ।

ગામ્ભીર્યં સ્થૈર્યમાસ્તિક્યં કીર્તિમાનોઽનહંકૃતિઃ ॥

(ભાગવત: ૧/૧૬/૨૬-૨૮) [ગ. પ્ર. ૬૨]

 

સત્ત્વં યદ્બ્રહ્મદર્શનમ્ ।

(ભાગવત: ૧/૨/૨૪) [લો. ૧૦]

 

સમલોષ્ટાશ્મકાંચનઃ ।

(ગીતા: ૧૪/૨૪) [ગ. મ. ૧]

 

સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ ।

અહં ત્વાં સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ ॥

(ગીતા: ૧૮/૬૬) [ગ. મ. ૯, ૧૭, વર. ૫]

 

સર્વં ખલ્વિદં બ્રહ્મ ।

(છાં.ઉ.: ૩/૧૪/૧) [પં. ૨]

 

સ વેદ ધાતુઃ પદવીં પરસ્ય દુરન્તવીર્યસ્ય રથાંગપાણેઃ ।

યોઽમાયયા સંતતયાનુવૃત્ત્વા ભજેત તત્પાદસરોજગન્ધમ્ ॥

(ભાગવત: ૧/૩/૩૮) [પં. ૭]

 

સાલોક્ય-સાર્ષ્ટિસામીપ્યસારૂપ્યૈકત્વમપ્યુત ।

દીયમાનં ન ગૃહ્ણન્તિ વિના મત્સેવનં જનાઃ ॥

(ભાગવત: ૩/૨૯/૧૩) [ગ. પ્ર. ૪૩]

 

સ્વકૃતવિચિત્રયોનિષુ વિશન્નિવ હેતુતયા

તરતમતશ્ચકાસ્સ્યનલવત્સ્વકૃતાનુકૃતિઃ ।

(ભાગવત: ૧૦/૮૭/૧૯) [ગ. પ્ર. ૪૧]

 

સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત્ ।

(ગીતા: ૨/૪૦) [ગ. મ. ૯]

 

હરેર્ગુણાક્ષિપ્તમતિર્ભગવાન્ બાદરાયણિઃ ।

અધ્યગાન્મહદાખ્યાનં નિત્યં વિષ્ણુજનપ્રિયઃ ॥

(ભાગવત: ૧/૭/૧૧) [ગ. અં. ૩]

 

શિક્ષાવાક્યામૃતૈઃ સ્વીયૈઃ સ્વાશ્રિતાનાં સતાં હૃદિ ।

વિદધે હિતપુષ્ટિં યઃ સ્યુસ્તસ્યૈતાનિ મદ્હૃદિ ॥

SELECTION
પ્રકરણ ગઢડા પ્રથમ (૭૮) સારંગપુર (૧૮) કારિયાણી (૧૨) લોયા (૧૮) પંચાળા (૭) ગઢડા મધ્ય (૬૭) વરતાલ (૨૦) અમદાવાદ (૩) ગઢડા અંત્ય (૩૯) ભૂગોળ-ખગોળનું વચનામૃત વધારાનાં (૧૧) વિશેષ વચનામૃત અભ્યાસ વચનામૃતમાં આવતાં પાત્રો આશિર્વાદ પત્રો નિવેદન વચનામૃતના સિદ્ધાંતોનો સારસંક્ષેપ પરથારો પરિશિષ્ટ