વચનામૃત પ્રસંગ

વચનામૃત પ્રસંગમાં અક્ષરબ્રહ્મ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી અને ગુરુપરંપરાના જીવનકાળમાં જે પ્રસંગ સંકળાયેલા હોય તે અહીં રજું કર્યા છે.


Vachanamrut Prasang

In this section, any prasang that has been connected to Aksharbrahma Gunatitanand Swami and the Guru Parampara has been captured here.

SELECTION
Prakaran Gadhada I (78) Sarangpur (18) Kariyani (12) Loya (18) Panchala (7) Gadhada II (67) Vartal (20) Amdavad (3) Gadhada III (39) Bhugol-Khagol Additional (11) Additional Info Vachanamrut Study People in the Vachanamrut Vachanamrut Introduction Vachanamrut Preface Pramukh Swami Maharaj’s Blessings Vachanamrut Calendar Paratharo 4: Auspicious Marks Paratharo 5: Daily Routine Appendices