વચનામૃત મહિમા

અક્ષરબ્રહ્મ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીથા લઈને ગુરુપરંપરા દ્વારા વચનામૃતના મહિમાના વચનો સંપ્રદાયના ગ્રંથો અને જીવન ચરિત્રોમાં ઉલ્લેખાયા છે. આવા મહિમાના શબ્દો અહીં રજું કરવામાં આવ્યા છે.


Vachanamrut Mahima

At certain times, the greatness of certain Vachanamruts have been explained by Aksharbrahma Gunatitanand Swami and the Guru Parampara in sampraday granths and their biographies. These words have been captured here.

SELECTION
Prakaran Gadhada I (78) Sarangpur (18) Kariyani (12) Loya (18) Panchala (7) Gadhada II (67) Vartal (20) Amdavad (3) Gadhada III (39) Bhugol-Khagol Additional (11) Additional Info Vachanamrut Study People in the Vachanamrut Vachanamrut Introduction Vachanamrut Preface Pramukh Swami Maharaj’s Blessings Vachanamrut Calendar Paratharo 4: Auspicious Marks Paratharo 5: Daily Routine Appendices