વચનામૃત મહિમા

અક્ષરબ્રહ્મ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીથા લઈને ગુરુપરંપરા દ્વારા વચનામૃતના મહિમાના વચનો સંપ્રદાયના ગ્રંથો અને જીવન ચરિત્રોમાં ઉલ્લેખાયા છે. આવા મહિમાના શબ્દો અહીં રજું કરવામાં આવ્યા છે.


Vachanamrut Mahima

At certain times, the greatness of certain Vachanamruts have been explained by Aksharbrahma Gunatitanand Swami and the Guru Parampara in sampraday granths and their biographies. These words have been captured here.

SELECTION

Prakaran

Gadhada I (78)

Sarangpur (18)

Kariyani (12)

Loya (18)

Panchala (7)

Gadhada II (67)

Vartal (20)

Amdavad (3)

Gadhada III (39)

Bhugol-Khagol

Additional (11)

Study

Vachanamrut Histories

Vachanamrut Prasangs

Vachanamrut Mahima

Vachanamrut Essence

Additional Info

Vachanamrut Introduction

Vachanamrut Preface

Pramukh Swami Maharaj’s Blessings

Vachanamrut Calendar

Paratharo 4: Auspicious Marks

Paratharo 5: Daily Routine

Appendices