share

॥ સ્વામીની વાતો ॥

Prakaran: ૭

Vat: ૩૧ to ૩૧

અનંત અપાર ધામરૂપ જે અક્ષરબ્રહ્મ તેનું સમગ્ર સુખ ભેળું કરીએ તો પણ શ્રીહરિના એક રોમના સુખની બરોબર ન આવે, એવો દૃઢ જ્ઞાની છે તેને શ્રીહરિનું ધ્યાન થાય છે ને આ લોક-પરલોકને વિષે દુર્લભ તે શું છે? તો શ્રીહરિના સ્વરૂપનું જ્ઞાન, ઉપાસના, આશરો, વિશ્વાસ, અનુવૃત્તિ ને પ્રીતિ એ અચળ થાય એ જ દુર્લભ ને સારમાં સાર છે. ને મુક્તાનંદ સ્વામી, ગોપાળાનંદ સ્વામી, નિત્યાનંદ સ્વામી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી એ આદિક સાધુ ને સત્સંગી અનેક, શ્રીહરિની ઉપાસનાએ કરીને પરમપદને પામી ગયા ને પ્રથમ ઉત્પત્તિકાળને સમે અનંત કોટિ બ્રહ્માંડના જે બ્રહ્માઓ તે જે તે મહા ઉગ્ર એવું જે તપ તેણે કરીને ભગવાનને રાજી કરીને પોતાના મનોરથ સિદ્ધ કરે છે. તેમ શ્રીહરિનો જે મનુષ્યભાવ, દિવ્યભાવ, નિર્ગુણ-સગુણપણું, સાકાર-નિરાકારપણું, કર્તા-અકર્તાપણું, અન્વય-વ્યતિરેકપણું, સ્વભાવ, ગુણ ને નામ તે જેમ છે તેમ નિર્દોષપણે જાણીને તથા એમનું જે સ્વરૂપ છે તે પણ શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસ ને સાક્ષાત્કાર વડે જેમ છે તેમ યથાર્થ જાણીને તેનો દૃઢ આશરો કરવો, તે રૂપી જે તપ તેણે કરીને ભગવાનને રાજી કરવા.

(૭/૩૧)

If one gathers all of the bliss of Aksharbrahman in the form of infinitely limitless Akshardhām, it still does not equal the bliss of one pore of Shri Hari’s body. Only a gnāni who understands this can meditate upon Shri Hari. And what is rare in this world and the world beyond? It is solidifying the knowledge of Shri Hari’s form, upāsanā, refuge, faith, anuvrutti, and love. And this is the essence of the essence. Muktānand Swāmi, Gopālānand Swāmi, Nityānand Swāmi, Brahmānand Swāmi, and countless other sadhus and satsangis achieved an elevated state by offering upāsanā to Shri Hari. Moreover, during the period of creation, the Brahmā of each of the infinite brahmānds perform extreme austerities to please God and fulfill their wishes. One should understand Shri Hari’s human-like actions, divine actions, his nirgun and sagun forms,1 his sākār and nirākār forms,2 his power of doing and remaining aloof of doing,3 anvay and vyatirek forms,4 nature, qualities, and name thoroughly and understand his form through shravan, manan, nididhyās, and sākshātkār,5 and then seek his refuge. With these forms of austerities, one should please God.

(7/31)

1. Sagun form of God refers God possessing divine redemptive virtues. It also refers to his vastness. Nirgun form of God refers to God being devoid of the qualities of māyā, namely the three gunas: sattva, raja, and tama. It also refers to God being extremely subtle, i.e., smaller than the smallest.

2. In the sākār form, God always possesses a definite and divine human-like form in his abode Akshardham. This is referred to as his vyatirek form. In his anvay form, whilst being sākār in his vyatirek form, he pervades everything - this is his nirākār form. Nevertheless, one should not understand God being nirākār like space. Even in his anvay form, he still possesses the powers to control all, witness the activities of all, and bestow the fruits of the karmas of all.

3. As the kartā, God is creator, destroyer, and the controller of the infinite brahmānds. Despite being the kartā, he remains aloof of his ‘doership’. Hence, he is the akartā.

4. See footnote 3.

5. The methods of shravan, manan, nididhyās, and sākshātkār,5 are explained in Vachanamrut Sarangpur 3.

Anant apār dhāmrūp je Akṣharbrahma tenu samagra sukh bheḷu karīe to paṇ Shrī Harinā ek romnā sukhnī barobar na āve, evo draḍh gnānī chhe tene Shrī Harinu dhyān thāy chhe ne ā lok-parlokne viṣhe durlabh te shu chhe? To Shrī Harinā swarūpnu gnān, upāsanā, āsharo, vishvās, anuvṛutti ne prīti e achaḷ thāy e ja durlabh ne sārmā sār chhe. Ne Muktānand Swāmī, Gopāḷānand Swāmī, Nityānand Swāmī, Brahmānand Swāmī e ādik sādhu ne satsangī anek, Shrī Harinī upāsanāe karīne parampadne pāmī gayā ne pratham utpattikāḷne same anant koṭi brahmānḍnā je Brahmāo te je te mahā ugra evu je tap teṇe karīne Bhagwānne rājī karīne potānā manorath siddha kare chhe. Tem Shrī Harino je manuṣhyabhāv, divyabhāv, nirguṇ-saguṇpaṇu, sākār-nirākārpaṇu, kartā-akartāpaṇu, anvay-vyatirekpaṇu, swabhāv, guṇ ne nām te jem chhe tem nirdoṣhpaṇe jāṇīne tathā emanu je swarūp chhe te paṇ shravaṇ, manan, nididhyās ne sākṣhātkār vaḍe jem chhe tem yathārth jāṇīne teno draḍh āsharo karavo, te rūpī je tap teṇe karīne Bhagwānne rājī karavā.

(7/31)

Vat Selection

sort Prakarans Categories
Go to: arrow_circle_right
loading