share

॥ સ્વામીની વાતો ॥

Prakaran: ૧

Vat: ૧૮૮ to ૧૮૮

“પુરુષોત્તમની ઉપાસનાએ કરીને જીવ અક્ષર જેવો થાય છે ને મોટાને મળે તે બહુ મોટપને પામે છે. તે જૂ વિયાય તો લીખ આવે ને હાથણી વિયાય તો બળદ જેવડું બચ્ચું આવે.” તે ઉપર વચનામૃત વંચાવ્યું જે, “જેવા ભગવાનને જાણે તેવો પોતે થાય છે.”

ઉપાસના (40.2) / (૧/૧૮૮)

Through the upāsanā of Purushottam, the jiva becomes like Akshar, and if one associates with the great Sadhu, one attains much greatness. When lice reproduce, they produce tiny eggs and when a female elephant gives birth, the infant is the size of a bull. Based on this, a Vachanamrut was read: one becomes what one believes God to be like (i.e. if one knows God to be free from all blemishes, one also finally becomes free of all blemishes).

Upasana (40.2) / (1/188)

“Puruṣhottamnī upāsanāe karīne jīv Akṣhar jevo thāy chhe ne Moṭāne maḷe te bahu moṭapne pāme chhe. Te jū viyāy to līkh āve ne hāthaṇī viyāy to baḷad jevaḍu bachchu āve.” Te upar Vachanāmṛut vanchāvyu je, “Jevā Bhagwānne jāṇe tevo pote thāy chhe.”

Upasana (40.2) / (1/188)

Vat Selection

sort Prakarans Categories
Go to: arrow_circle_right
loading