॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Vartal-11: The Destruction of the Jiva; Love for the Satpurush Is the Only Means to Realizing the Ātmā

Mahima

12 March 1966, Mumbai. Explaining the meaning of Vachanāmrut Vartāl 11 during the discourse, Yogiji Mahārāj mentioned, “We are discoursing on the Vachanāmrut of becoming brahmarup.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 4/228]

તા. ૧૨/૩/૧૯૬૬, મુંબઈ. કથાપ્રસંગમાં વરતાલ ૧૧ સમજાવતાં યોગીજી મહારાજ કહે, “બ્રહ્મરૂપ થવાનું વચનામૃત હાલે છે.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૪/૨૨૮]

Nirupan

March 12, 1966, Mumbai. While explaining Vachanāmrut Vartāl 11 in the assembly, Yogiji Mahārāj said, “We should not keep ego in front of God and devotees who have his association. Arguing with seniors is ego. Do not keep even a little ego. This is an important principle. Feelings of ego may be present, but not showing them outwardly is good. Bow down!

“Once, an ascetic started performing penance. From that day, a cat sat in front of him. After a few days, the ascetic lost weight, but the cat gained weight. The ascetic asked the cat, ‘What do you eat that made you this big?’ The cat said, ‘I am your ego. You have lost weight, but the ego of your penance has increased. Due to this, I have become big.’ We perform penance and sacrifice, but the ego-like cat should not enlarge. We should remain humble. Bhāryo devtā nakhkhod kādhi nākhshe! (The unseen embers will cause more harm.) If one chants Swāminārāyan and keeps refuge in God, but still keeps enmity towards the Gunātit Sant, then one becomes demonic. ‘I hate the sight of one who maligns the devotees of God’ - what did Mahārāj say! He does not like one maligning anyone, no matter how small they may be. So how can Mahārāj like it if one maligns the Gunātit Sant? If love has been developed, then all the actions of the Satpurush are considered gunātit. Gunātit! The Vachanāmrut that can make you brahmarup is being read.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 4/228]

તા. ૧૨/૩/૧૯૬૬, મુંબઈ. કથાપ્રસંગમાં વચનામૃત વરતાલ ૧૧ સમજાવતાં યોગીજી મહારાજ કહે, “ભગવાન ને સંબંધવાળા ભક્તોની આગળ માન ન રાખવું. મોટા સાથે બાટકે તે માન. સામાન્ય માન પણ ન રાખવું. તે મુદ્દો. માનનો ભાવ કદાપિ હોય, પણ દેહે કરીને બતાવે નહીં તે સારો. પગે લાગે. એક જણ તપ કરવા બેઠો. તે દિવસથી એક મીંદડો પણ તેની સામે આવીને બેઠો. થોડા દિવસ થયા ત્યાં તપસ્વી સુકાઈ ગયા, પણ મીંદડો જાડો થઈ ગયો. તપસ્વીએ મીંદડાને પૂછ્યું, ‘તું શું ખાય છે તે આવો જાડો થયો છે?’ મીંદડો કહે, ‘હું તો તમારું માન છું, તે તમે સુકાઈ ગયા ને તમને તપનું માન વધી ગયું તેથી હું જાડો થઈ ગયો છું.’ આપણે તપ-ત્યાગ કરીએ પણ માનરૂપી મીંદડો વધવા દેવો નહીં. નિર્માની રહેવું. ભાર્યો દેવતા નખ્ખોદ કાઢી નાખશે. સ્વામિનારાયણનું નામ લેતા હોય, આશરો હોય ને ગુણાતીત સાથે વેર હોય તે અસુર થાય. દ્રોહ કરતો હોય તે દીઠોયે ન ગમે... કેવું કીધું! ગમે તેવો નાનો હોય તેનો દ્રોહ કરે તોય ન ગમે, તો ગુણાતીતનો કરે તો તો ક્યાંથી ગમે? હેત થઈ ગયું હોય તો સત્પુરુષની બધી ક્રિયા ગુણાતીત જ લાગે. ગુણાતીત! બ્રહ્મરૂપ થવાનું વચનામૃત હાલે છે.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૪/૨૨૮]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase