॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada I-50: One Possessing a Sharp Intellect

Nirupan

Gunātitānand Swami said, “Should those who did not associate with Mahārāj when he was present and those who do not associate with the great Sadhu now be understood as wise? True intelligence is only that which is gained by learning from a great Sadhu and is useful in attaining liberation; otherwise, it is not intelligence. Mahārāj used to say, ‘Nath Bhakta is wise and Diwānji is foolish.’”

[Swāmini Vāto: 2/23]

ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહે, “મહારાજ વિરાજતા ત્યારે પણ જેણે સમાગમ કર્યો નથી ને આજ પણ જે મોટા સંતનો સમાગમ નથી કરતા, તેને શું વધુ બુદ્ધિવાળા સમજવા? માટે બુદ્ધિ તો એટલી જ જે, મોટા સાધુથી શીખે ને મોક્ષના કામમાં આવે, બાકી બુદ્ધિ નહીં. તે મહારાજ કહેતા જે, ‘નાથ ભક્ત બુદ્ધિવાળા છે ને દીવાનજી મૂર્ખ છે.’”

[સ્વામીની વાતો: ૨/૨૩]

1887 [Samvat 1943], Mahemdavad. Shāstriji Mahārāj said, “Only one who possesses a sharp intellect attains Brahman. Therefore, one who recognizes the Satpurush - the gateway to liberation - safeguards his own liberation. Even though he may not be proficient at managing worldly affairs or interpreting the scriptures, he possesses a sharp intellect. Conversely, even if one may be extremely adept at worldly affairs or may be a scholar of scriptures, he cannot not tread the path of liberation - meaning he cannot recognize the Satpurush as the gateway to liberation; and so his intellect is polluted. Therefore, only one who understands the Satpurush to be the manifest form of God is intelligent, righteous and knowledgeable.”

[Brahmswarup Shāstriji Mahārāj: 1/89]

સં. ૧૯૪૩. મહેમદાવાદ. શાસ્ત્રીજી મહારાજ કહે, “જેને કુશાગ્રબુદ્ધિ હોય તેને બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેથી જ જે મોક્ષના દ્વારરૂપ સત્પુરુષને ઓળખે છે અને ઓળખીને પોતાના કલ્યાણનું જતન કરે છે, તેની બુદ્ધિ લોક વ્યવહારમાં કે વિદ્વત્તામાં કદાચ થોડી જણાય, તો પણ તે કુશાગ્રબુદ્ધિવાળો જ છે. વળી, જેમાં વ્યાવહારિક ઝાઝી બુદ્ધિ હોય, વળી, વિદ્વત્તા પણ હોય, પણ કલ્યાણને માર્ગે ચાલી શકતો નથી, એટલે કે મોક્ષના દ્વારરૂપ સત્પુરુષને ઓળખી શકતો નથી તો તેની બુદ્ધિ દૂષિત છે. એમ જેને જેને ભગવાનના સ્વરૂપરૂપ સત્પુરુષ ઓળખાયા તે જ બુદ્ધિવાળો, તે જ ધર્મી અને તે જ જ્ઞાની છે.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ૧/૮૯]

July 1, 1970. Today, at Akshar Hill (UK), after Thākorji’s thāl, Vachanāmrut Gadhadā I-50 was being read. Swāmishri explained many points, “Safeguarding liberation means not perceiving human traits in God and the Satpurush. If one perceives human traits and the mind becomes aloof, then awareness is gone.

“One who does not perceive human traits in God and the Sant has a sharp intellect. One who does not safeguard their liberation in this way, even if he is clever in worldly affairs, he has a blunt intellect - like the thick part of a pestle. If one can spend money for Satsang, he has a sharp intellect.

“When we are ready to sit in the car, we have our belongings ready. Similarly, perceiving divinity in God and the Sant is always on guard.

“Those who do not worship God are all kings of fools.” Swāmishri said all of a suddenly.

“But, Bāpā. We cannot live without these ‘fools’ in this world,” someone said.

Swāmishri quickly answered, “Those who are like them cannot live without them. Those who are above them can live without them.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 6/337]

મૂરખના જામ!

તા. ૧-૭-’૭૦, આજે બપોરે અક્ષર હિલમાં ઠાકોરજી જમાડ્યા પછી કથા પ્રસંગમાં ગ. પ્ર. ૫૦મું વચનામૃત વંચાતું હતું. તે ઉપર સ્વામીશ્રીએ કેટલાક મુદ્દાઓ સમજાવતાં કહ્યું:

“ભગવાન ને સત્પુરુષમાં મનુષ્યભાવ ન આવી જાય એ કલ્યાણનું જતન. મનુષ્યભાવ આવી જાય, મન નોખું પડી જાય, તો જતન ગયું.

“જેને ભગવાન ને સંતમાં મનુષ્યભાવ ન આવે તે કુશાગ્ર બુદ્ધિવાળો. અને જે આવું જતન ન કરે ને ચોજાળી બુદ્ધિ હોય તોપણ તે મુશલાગ્ર બુદ્ધિવાળો - સાંબેલાના અગ્રભાગના જેવી જાડી બુદ્ધિવાળો જાણવો. પૈસા સત્સંગમાં વપરાય એ કુશાગ્ર બુદ્ધિવાળો.

“ગાડીમાં બેસવા જઈએ ત્યારે પોટલું-થેલી તૈયાર જ રાખીએ છીએ; તેમ ભગવાન ને સંતમાં દિવ્યભાવ રહે તે સાવધાની.

“જે ભગવાન ભજતા નથી, તે આખી દુનિયા મૂરખની જામ છે.” સ્વામીશ્રી એકદમ બોલી ઊઠ્યા.

“પણ, બાપા! આ ‘મૂરખની જામ’ દુનિયા વગર ચાલતું નથી.” કોઈએ કહ્યું.

સ્વામીશ્રીએ શીઘ્ર ઉત્તર વાળ્યો, “એના જેવા હોય તેને ન ચાલે, એથી પર હોય તેને ચાલે.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૬/૩૩૭]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase