॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada I-67: Acquiring the Virtues of the Satpurush

Nirupan

June 3, 1965, Adās. During the morning discourse at Chunibhāi’s home, Yogiji Mahārāj explained Vachanamrut Gadhadā I-67, “We acquire whichever virtues we perceive in the Satpurush. When we sit for a photo and shut our eyes, what will be the outcome? How we look in the photo depends on our posture. Similarly, we become whatever we understand the Satpurush to be. One should eradicate the barrier between him and us by understanding him to be the all-knower and flawless. Do as he says, as this is how the virtues he possesses can be acquired. Nirgun Swāmi would read this Vachanamrut a lot. He would not let anyone get up while he was reading it.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 4/75]

૩-૬-૬૫, અડાસ. ચૂનીભાઈના ઘરે સવારની કથામાં વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ ૬૭ બોલતાં યોગીજી મહારાજ કહે, “જેવા સત્પુરુષમાં ગુણ જોઈએ, તેવા આપણામાં આવે. આપણે ફોટો પડાવવા બેઠા ને આંખ બંધ કરો તો શું આવશે? કાણા, વાંકા, ટેઢા જેવા બેસીએ તેવો ફોટો આવે. તેમ સત્પુરુષને જાણે તેવો થાય. નિર્દોષ, સર્વજ્ઞ જાણીને અંતરાય ટાળી નાખવો. કહે તેમ કરવું. સત્પુરુષના ગુણ લાવવાની વાત છે. નિર્ગુણ સ્વામી આ વચનામૃત બહુ કઢાવતા. ઊઠવા ન દે.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૪/૭૫]

Nirupan

September 10, 1967, Mumbai. During the morning discourse, Yogiji Mahārāj explained Vachanāmrut Gadhadā I-76, “Mahārāj had such great divyabhāv! Therefore, he said, ‘Muktānand Swāmi’s answer is correct.’

“If one believes, ‘I know everything and I do everything,’ then he will stop acquiring virtues. Only if he repents within will virtues sprout.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 4/526]

તા. ૧૦/૯/૧૯૬૭, મુંબઈ. સવારની કથામાં વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ ૬૭ વંચાવી યોગીજી મહારાજ કહે, “મહારાજને દિવ્યભાવ ખરો ને! તેથી ‘મુક્તાનંદ સ્વામીનો ઉત્તર ખરો.’ એમ કહ્યું.

“‘હું જાણું છું, કરું છું.’ એમ સમજે તો ગુણ આવવા બંધ થઈ જાય. અંતરમાં બળતરા થવી જોઈએ, તો ગુણ આવે.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૪/૫૨૬]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase