॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

સહજાનંદજી મહારાજ

ભગવાન સ્વામિનારાયણ

સહજાનંદજી મહારાજ, અર્થાત્ સહજાનંદ સ્વામી ભગવાન સ્વામિનારાયણનું એક નામ છે. નારાયણમુનિ અને સહજાનંદ સ્વામી, આ બે નામ તેમણા ગુરુ રામાનંદ સ્વામીએ નીલકંઠવર્ણીને પીપલાણામાં દિક્ષા આપી (કારતક સુદ ૧૧, આ. સં. ૧૮૫૭/૨૮-૧૦-૧૮૦૦) ત્યારે આપ્યાં હતાં. ભગવાન સ્વામિનારાયણનું વૃત્તાંત અહીં છે: શ્રીજી મહારાજ.

Sahajānandji Mahārāj

Bhagwan Swaminarayan

Sahajānandji Mahārāj, meaning Sahajānand Swāmi, is one of the names of Bhagwan Swaminarayan. Ramanand Swami gave Nilkanth Varni two names after giving him dikshā in Piplana (Kartik sud 11, A.S. 1857/Oct. 28, 1800): Narayanmuni and Sahajanand Swami. You can read a short biography of Bhagwan Swaminarayan here: Shriji Maharaj.

આ પાત્ર નિચેના વચનામૃતોમાં આવે છે.

  Gadhada I-14

  Gadhada I-18

  Gadhada I-20

  Gadhada I-35

  Gadhada I-47

  Gadhada I-48

  Gadhada I-49

  Gadhada I-54

  Gadhada I-63

  Gadhada I-64

  Gadhada I-66

  Gadhada I-67

  Gadhada I-68

  Gadhada I-69

  Gadhada I-72

  Gadhada I-73

  Gadhada I-74

  Gadhada I-75

  Gadhada I-76

  Gadhada I-77

  Gadhada I-78

  Sarangpur-1

  Sarangpur-5

  Sarangpur-8

  Sarangpur-9

  Sarangpur-11

  Sarangpur-12

  Sarangpur-13

  Sarangpur-14

  Sarangpur-18

  Kariyani-2

  Kariyani-5

  Kariyani-6

  Kariyani-9

  Kariyani-10

  Kariyani-12

  Loya-1

  Loya-2

  Loya-4

  Loya-5

  Loya-11

  Loya-12

  Loya-13

  Loya-18

  Gadhada II-1

  Gadhada II-2

  Gadhada II-3

  Gadhada II-4

  Gadhada II-5

  Gadhada II-6

  Gadhada II-7

  Gadhada II-8

  Gadhada II-9

  Gadhada II-10

  Gadhada II-11

  Gadhada II-12

  Gadhada II-13

  Gadhada II-14

  Gadhada II-15

  Gadhada II-16

  Gadhada II-17

  Gadhada II-18

  Gadhada II-19

  Gadhada II-20

  Gadhada II-21

  Gadhada II-23

  Gadhada II-24

  Gadhada II-25

  Gadhada II-27

  Gadhada II-28

  Gadhada II-29

  Gadhada II-30

  Gadhada II-32

  Gadhada II-33

  Gadhada II-34

  Gadhada II-36

  Gadhada II-37

  Gadhada II-38

  Gadhada II-41

  Gadhada II-42

  Gadhada II-43

  Gadhada II-44

  Gadhada II-45

  Gadhada II-46

  Gadhada II-47

  Gadhada II-48

  Gadhada II-49

  Gadhada II-50

  Gadhada II-51

  Gadhada II-53

  Gadhada II-54

  Gadhada II-55

  Gadhada II-56

  Gadhada II-57

  Gadhada II-58

  Gadhada II-59

  Gadhada II-60

  Gadhada II-61

  Gadhada II-62

  Gadhada II-63

  Gadhada II-64

  Gadhada II-65

  Gadhada II-66

  Gadhada II-67

  Vartal-1

  Vartal-2

  Vartal-3

  Vartal-4

  Vartal-5

  Vartal-6

  Vartal-8

  Vartal-9

  Vartal-10

  Vartal-11

  Vartal-12

  Vartal-13

  Vartal-14

  Vartal-15

  Vartal-16

  Vartal-17

  Vartal-20

  Amdavad-1

  Amdavad-2

  Amdavad-3

  Gadhada III-1

  Gadhada III-2

  Gadhada III-3

  Gadhada III-4

  Gadhada III-6

  Gadhada III-7

  Gadhada III-8

  Gadhada III-9

  Gadhada III-10

  Gadhada III-11

  Gadhada III-12

  Gadhada III-13

  Gadhada III-14

  Gadhada III-15

  Gadhada III-16

  Gadhada III-19

  Gadhada III-20

  Gadhada III-21

  Gadhada III-22

  Gadhada III-23

  Gadhada III-25

  Gadhada III-26

  Gadhada III-27

  Gadhada III-28

  Gadhada III-30

  Gadhada III-32

  Gadhada III-33

  Gadhada III-34

  Gadhada III-35

  Gadhada III-36

  Gadhada III-37

  Gadhada III-38

  Amdavad-4

  Amdavad-5

  Amdavad-6

  Amdavad-7

  Amdavad-8

  Ashlali-1

  Jetalpur-1

  Jetalpur-2

  Jetalpur-3

  Jetalpur-4

  Jetalpur-5

SELECTION
by GROUP Acharyas Avatars Bhagwan Swaminarayan Ishwars Murtis Others Paramhansas People in Shastras Satsangi Bhaktas by PRAKARAN Amdavad Ashlali Bhugol-Khagol Gadhada I Gadhada II Gadhada III Jetalpur Kariyani Loya Panchala Sarangpur Vartal

Type: Keywords Exact phrase