share

॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ THE VACHANAMRUT ॥

Spiritual Discourses

by Bhagwan Swaminarayan

Additional 12

Jetalpur 5

Samvat 1882nā Chaitra sudi 7 Sātamne divas Swāmī Shrī Sahajānandjī Mahārāj gām Shrī Jetalpur madhye dakṣhiṇādī kore jagyānī māhī chokne viṣhe uttarāde mukhārvinde pāṭ upar virājmān hatā ne sarve shvet vastra dhāraṇ karyā hatā ane mastak upar zīṇ-potī shvet pāgh dharī rahyā hatā ne shvet zīṇī chādar oḍhī hatī ane shvet dhotiyu paheryu hatu ane potānā mukhārvindnī āgaḷ muni tathā desh-deshnā haribhaktanī sabhā bharāīne beṭhī hatī.

Ane rāt doḍh pahor vītī hatī. Pachhī Shrījī Mahārāj ghaḍīk vichārīne bolyā je, “Sarve sāmbhaḷo, āje to amāre jem chhe tem vāt karavī chhe je, Bhagwānne bhajavā ethī bījī vāt moṭī nathī. Kā je, Bhagwānnu karyu sarve thāy chhe. Ane ā same to ā sabhānu karyu paṇ thāy chhe. Ane Shrī Narnārāyaṇne pratāpe karīne amāru karyu paṇ thāy chhe. Te lyo, kahīe je, jevo ame manmā ghāṭ karīe chhīe tevo ā jagatne viṣhe pravarte chhe, ane jem dhārīe chhīe tem paṇ thāy chhe kharu je, āne rāj āvo to tene rāj āve chhe, ane ānu rāj jāo to tenu jāy chhe; ane dhārīe je, ā paḷe āṭalo varsād āhī thāo to te tyā jarūr thāy chhe, ane āhī na thāo to tyā nathī thāto; ane vaḷī dhārīe je, āne dhan prāpt thāo to te thāy chhe, ane āne na thāo to tene thātu ja nathī; ane āne dīkaro āvo to tene dīkaro āve chhe, ane dhārīe je, āne dīkaro na āvo to tene āvato ja nathī; ane āne rog thāo to tene rog paṇ thāy chhe, ane āne rog na thāo to tene rog paṇ nathī thato. Evī rīte ame dhārīe chhīe tem thāy chhe kharu. Tyāre tame kahesho je, ‘Satsangīne sukh-dukh thāy chhe ane rogādik prāpt thāy chhe ane kāīk dhan-samṛuddhinī hāni thāy chhe ane mahenat karīne marī jāy chhe to paṇ e daridrī jevo rahe chhe.’ To enu to em chhe je, ene Bhagwān bhajyāmā jeṭalī kasar chhe teṭalī tene sarva kriyāne viṣhe barakat thatī nathī. Ane Bhagwānne to enu sāru ja karavu chhe je, shūḷīnu dukh hashe te Bhagwān potānā āshrit jannu kāṭe karīne ṭāḷatā hashe. Ane ame to em jāṇīe chhīe je, ‘Satsangīne to ek vīchhīnī pīḍā thatī hoy to amane hajār gaṇī thāo, paṇ te pīḍāthī te haribhakta rahit thāo ane sukhiyā raho,’ em ame Rāmānand Swāmī āgaḷ māgyu chhe. Māṭe amārī to najar evī chhe je, sarvenu sāru thāo. Ane Bhagwānne viṣhe jīvnā mannī vṛuttine rākhavāno upāy nirantar karīe chhīe. Te shā sāru je, hu to bhūt, bhaviṣhya ne vartamān e traṇe kāḷne viṣhe sarva kriyāne jāṇu chhu ane āhī beṭhā satā paṇ sarvene jāṇīe chhīe ane mātānā udarne viṣhe hatā te divase paṇ jāṇatā hatā ane udarne viṣhe nahotā āvyā te divas paṇ jāṇatā hatā; kem je, ame to Bhagwān je Shrī Narnārāyaṇ Ṛuṣhi te chhīe20. Ane mahāpāpvāḷo jīv hashe ne amāre āshare āvashe ne dharma-niyammā raheshe tene ame antkāḷe darshan daīne Bhagwānnu je Akṣhardhām tene pamāḍīe chhīe. Ne have te Akṣhardhāmnā pati Shrī Puruṣhottam te je te pratham Dharmadev thakī Mūrti nāme devī, jene Bhakti kahīe, tene viṣhe Shrī Narnārāyaṇ Ṛuṣhirūpe pragaṭ thaīne Badarikāshramne viṣhe tapne karatā havā. Ne te Shrī Narnārāyaṇ Ṛuṣhi ā Kaḷi-Yugne viṣhe pākhanḍī mat tenu khanḍan karavā ane adharmanā vanshno nāsh karavā ane dharmanā vanshne puṣhṭ karavā ne dharma, gnān, vairāgya teṇe sahit je bhakti tene pṛuthvīne viṣhe vistārvā sāru Shrī Dharmadev thakī Bhaktine viṣhe Nārāyaṇmunirūpe pragaṭ thaīne ā sabhāne viṣhe virāje chhe.” Em kahīne potānā janne ati magna karatā havā. Ane vaḷī bolyā je, “Ame vārevāre Shrī Narnārāyaṇ Devnu mukhyapaṇu lāvīe chhīe tenu to e ja hārad chhe je, Shrī Kṛuṣhṇa Puruṣhottam Akṣhardhāmnā Dhāmī21 je Shrī Narnārāyaṇ te ja ā sabhāmā nitya virāje chhe. Te sāru mukhyapaṇu lāvīe chhīe ane te sāru ame amāru rūp jāṇīne lākho rūpiyānu kharach karīne shikharbandha mandir Shrī Amdāvādmā karāvīne Shrī Narnārāyaṇnī mūrtiyu pratham padharāvī chhe. Ane e Shrī Narnārāyaṇ to anant brahmānḍnā rājā chhe. Ane temā paṇ ā je Bharat-Khanḍ tenā to visheṣhe rājā chhe. Ane pratyakṣh Shrī Narnārāyaṇ tene melīne ane ā Bharat-Khanḍnā manuṣhya bījā devne bhaje chhe, te to jem vyabhichāriṇī strīo hoy te potānā dhaṇīne melīne bījā jārne bhaje tem chhe. Ane Shrī Narnārāyaṇ Bharat-Khanḍnā rājā chhe te Shrīmad Bhāgwatmā kahyu chhe. Ane ame ā sant sahit jīvonā kalyāṇne arthe pragaṭ thayā chhīe. Te māṭe tame jo amāru vachan mānasho to ame je dhāmmāthī āvyā chhīe te dhāmmā tamane sarvene teḍī jāshu. Ane tame paṇ em jāṇajo je, ‘Amāru kalyāṇ thaī chūkyu chhe.’ Ane vaḷī amāro draḍh vishvās rākhasho ne kahīe tem karasho to tamane mahākaṣhṭ koīk āvī paḍashe tethī athavā sāt dakālī jevu paḍashe te thakī rakṣhā karashu ane koī ūgaryāno āro na hoy evu kaṣhṭ āvī paḍashe toy paṇ rakṣhā karashu; jo amārā satsangnā dharma bahu rīte karīne pāḷasho to ne satsang rākhasho to. Ane nahī rākho to mahādukh pāmasho. Temā amāre leṇā-deṇā nathī. Ne ame to ā same koī vātnu kāchu rākhyu nathī. Ne juo ne, ā Jetalpur Gāmmā ame keṭalāk yagna karyā ane keṭalāk varas thayā āhī rahīe chhīe. Ane juo ne, ā taḷāvne viṣhe ame sarve sante sahit hajāro vār nāhyā chhīe. Ane Jetalpur gāmmā ame gher gher so vār faryā chhīe ne gher gher bhojan karyā chhe. Ane ā gāmnī sīm ne gām te Vṛundāvan karatā paṇ visheṣh ramaṇ sthaḷ karyu chhe.” Em vāt Mahārāj kare chhe eṭalāmā to ākāshmā ek moṭo tejno goḷo dekhāṇo ane te ek goḷānā traṇ goḷā thaī gayā ne mohol upar ghaḍīk ākāshmā dekhāīne adrashya thaī gayā. Tyāre sarvee kahyu je, “He Mahārāj! E shu hatu?” Tyāre Mahārāje kahyu je, “Brahmā, Viṣhṇu ne Shiv e traṇ dev nitye ā santnī sabhānā ne amārā darshan karavā āve chhe. Paṇ āj to vimāne sahit Hari-ichchhāe karīne tamane dekhāṇā.”

॥ Iti Vachanamrutam ॥ 12 ॥ 274 ॥

* * *

This Vachanamrut took place ago.


PĀDAṬĪPO

20. Narnārāyaṇno ja mahimā jāṇnār guṇbhāvī bhaktone paṇ samās thāy te hetuthī Shrī Hari ahī potāne Narnārāyaṇ swarūpe nirūpe chhe.

21. Narnārāyaṇdev to Badarikāshrammā tap kare chhe. Temanī sāthe ‘Akṣhardhāmnā dhāmī’ shabda joḍīne Shrī Hari Narnārāyaṇnā miṣhe potānā swarūpmā vṛutti rākhavāno nirdesh kare chhe.

SELECTION
Prakaran Gaḍhaḍā Pratham (78) Sārangpur (18) Kāriyāṇi (12) Loyā (18) Panchāḷā (7) Gaḍhaḍā Madhya (67) Vartāl (20) Amdāvād (3) Gaḍhaḍā Antya (39) Bhūgoḷ-Khagoḷnu Vachanāmṛut Vadhārānā (11)

Type: Keywords Exact phrase