share

॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ THE VACHANAMRUT ॥

Spiritual Discourses

by Bhagwan Swaminarayan

Gadhada II 35

Jārnī Khāṇnu

Samvat 1880nā Bhādarvā sudi 11 Ekādashīne divas rātri pāchhalī chha ghaḍī rahī tyāre Shrījī Mahārāj sūtā ūṭhīne Shrī Gaḍhaḍā madhye Dādā Khācharnā darabārmā jārnī khāṇ upar ḍholiyo ḍhaḷāvīne virājmān thayā hatā ne dhoḷo khes paheryo hato ne dhoḷī pachheḍī oḍhī hatī ne shyām chheḍānī dhotalī mastake bāndhī hatī.

Pachhī Paramhansa tathā haribhaktane teḍāvīne te pratye bolyā je, “Āj to amane nidrā105 bahu āvī, te ghaṇu ūṭhavānu karyu paṇ uṭhāy nahī. Ne te nidrāmā ame vichār ghaṇo karyo chhe. Ne te vichār karīne je nirdhār karyo chhe te kahu chhu je, hu Rāmānand Swāmī pāse āvyā mor paṇ ātmāne sākṣhāt dekhato ne hamaṇe paṇ dekhu chhu. Te ātmā sūryanā jevo prakāshe yukta chhe. Ne ā mārī sarve indriyonī kriyāne viṣhe mane ātmānu kṣhaṇmātra paṇ vismaraṇ thatu nathī. Paṇ e ātmadarshan thavu bahu kaṭhaṇ chhe; evu ātmadarshan to pūrvanā ghaṇāk janmanā satsanskārvāḷo koīk viralo hoy tene thāy chhe ane bījo to e ātmāno vichār so varṣh paryant kare to paṇ ātmānu darshan thāy nahī. E to kyāre thāy? To jyāre Shrī Kṛuṣhṇa Bhagwānnī mūrtinu dhyān kare tyāre e ātmāne dekhavo e kāī kaṭhaṇ nathī; ane Bhagwānnā dhyān vinā kevaḷ ātmāne vichāre karīne ātmā jaṇāy chhe ke dekhāy chhe evī to āshā koīne rākhavī nahī. Ane Bhagwānnī upāsanā karavī ne Bhagwānnā charitra gāvavā-sāmbhaḷavā ne Bhagwānnu nām-smaraṇ karavu ne pot-potānā dharmamā rahevu, evī rīte potānā jīvnu kalyāṇ thavu te kāī kaṭhaṇ nathī; e to jem vā’ṇmā besīne samudrane taravo evo sugam mārg chhe. Ane ātmadarshane karīne kalyāṇ karavu, te to jem tumbaḍā bāndhīne samudra taravo evo kaṭhaṇ mārg chhe. Ane ame je ātmagnānnī vārtā karīe chhīe temā to eṭalu ja prayojan chhe je, ‘Jo potānā ātmāne dehthī judo māne to dehne viṣhe prīti na rahe tathā dehnā sambandhīne viṣhe het na rahe tathā Bhagwānnī bhaktine viṣhe koī vighna na thāy.’ Eṭalu ja prayojan chhe, paṇ kevaḷ eṇe karīne ja kalyāṇ thāy em to mānavu nahī.

“Ane vaḷī jagatmā em vārtā chhe je, ‘Man hoy changā to kathroṭmā Gangā,’ e vārtā khoṭī chhe. E to game tevo samādhiniṣhṭha hoy athavā vichārvān hoy ne te paṇ jo strīonā prasangmā rahevā mānḍe to eno dharma koī rīte rahe ja nahī; ane game tevī dharmavāḷī strī hoy ne tene jo puruṣhno sahavās thāy to eno paṇ dharma rahe ja nahī. Ane evī rīte strī-puruṣhne paraspar sahavās thāy ne eno dharma rahe evī to āshā rākhavī nahī. Te ā vārtā te em ja chhe paṇ emā kāī sanshay rākhavo nahī. Te māṭe dharmamā te kyāre rahevāy? To Paramhansa hoy tathā brahmachārī hoy ne te jo potānā brahmacharyādik niyam kahyā chhe temā rahe to eṇe dharmamā rahevāy. Ane strī hoy ne te paṇ jo pot-potānā niyam kahyā chhe temā varte to teṇe dharmamā rahevāy. Ane bījā je satsangī gṛuhasth hoy te paṇ jo pot-potānā niyam kahyā chhe temā rahe ne yuvān avasthāvāḷī je potānī mā, bon ne dīkarī te bheḷe paṇ ekāntmā na bese ne tenī sāmu paṇ draṣhṭi mānḍīne na jue, to eṇe dharmamā rahevāy. Evī rīte dharmamā rahevu tathā Bhagwānnā swarūpnī upāsanā karavī tathā Bhagwānnā avatār-charitranu shravaṇ-kīrtan karavu tathā Bhagwānnu nām-smaraṇ karavu, e chār vānā ja jīvnā atishay kalyāṇne arthe chhe. Ane ā tame sarve chho te mane Bhagwān jāṇo chho, te ame jyā jyā utsav-samaiyā karyā hoy ne je ṭhekāṇe Paramhansa, brahmachārī tathā haribhakta satsangī bāī-bhāī sarve bhegā thayā hoy ne ame kīrtan gavarāvyā hoy ne vārtā karī hoy ne amārī pūjā thaī hoy, e ādik je amārā charitra-līlā tene kahevā ne sāmbhaḷavā ne tenu manmā chintavan karavu. Ane jene enu chintavan antkāḷe jo thaī āvyu hoy to teno jīv Bhagwānnā dhāmne jarūr pāme. Māṭe evā je amārā e sarve charitra, kriyā tathā nām-smaraṇ te kalyāṇkārī chhe. Ane āvī rīte ame Swarūpānand Swāmīne vārtā karī hatī te vārtāne dhārī, tyāre dehmā je mandavāḍnu ghaṇu dukh hatu te sarve nivṛutti pāmī gayu ne param shānti thaī. Paṇ e ghaṇāy ātmāne dekhatā hatā toy paṇ teṇe karīne kāī siddhi thaī nahī. Ane vaḷī parokṣh je Shrī Kṛuṣhṇa-Rāmchandrādik Bhagwānnā avatār temanā je charitra te jyā jyā kahyā hoy tene paṇ sāmbhaḷavā ne gāvavā. Ane e chār vānānī draḍhatā thāy tene arthe ame Shrīmad Bhāgwat ādik āṭh granthnu atishay pratipādan karyu chhe; māṭe e granthne sāmbhaḷavā ne bhaṇavā ne e chār vānānī ja vārtā karavī.

“Ane vaḷī Bhagwānnī mūrtinī upāsanā ne Bhagwānnā charitra ne Bhagwānnu nām-smaraṇ e traṇ vānā vinā kevaḷ dharme karīne kalyāṇ thavu te to tumbaḍā bāndhīne samudra taravo tevu kaṭhaṇ chhe. Ane Bhagwānnī mūrtino āshray hoy ne Bhagwānnā charitrane gāto-sāmbhaḷato hoy ne Bhagwānnu nām-smaraṇ karato hoy ne jo temā dharma na hoy to te māthe pāṇo laīne samudrane taravāne ichchhe evo jāṇavo ne tene chanḍāḷ jevo jāṇavo. Māṭe e chār vānāne karīne ja jīvnu kalyāṇ jarūr thāy chhe, paṇ e vinā bīju koī evu sādhan nathī je jeṇe karīne kalyāṇ thāy. Ane Muktānand Swāmī ādik sādhunā je kāvya, kīrtan te gāvavā ne sāmbhaḷavā tathā Bhagwānnā avatār-charitre yukta evā kāvya, kīrtan bījā kavinā hoy to tene paṇ gāvavā ne sāmbhaḷavā; paṇ Kabīr ne Akhānā je kāvya, kīrtan hoy tathā e jevā jenā jenā kāvya, kīrtan hoy tene gāvavā nahī ne sāmbhaḷavā paṇ nahī.159 Ane tamāre sarvene māre viṣhe vishvās chhe ne hu tamane jevī-tevī avaḷī vāte chaḍhāvī dau, to jem sarvene kūvāmā nākhīne uparthī pāṇānī shilā ḍhānke tyāre tene nīkaḷavānī āshā ja nahī, tem tame paṇ mārā vachanne vishvāse karīne avaḷe mārge chaḍhī jāo to emā māru shu sāru thāy? Māṭe ā vārtā tamārā kalyāṇnī chhe te me tamane hete karīne kahī chhe; te sāru tamo sarve have āvī ja rīte samajīne draḍhpaṇe vartajo.” Em kahīne pachhī Shrījī Mahārāj bolyā je, “Jo tame sarve ā ame vārtā karī evī rīte vartavāno nishchay karyo hoy to ek ek āvīne māre page aḍīne sam khāv ne evī pratignā karo je, amāre draḍhpaṇe em ja vartavu chhe.” Pachhī sarve Paramhansa tathā satsangī rājī thakā ūṭhīne Shrījī Mahārājnā charaṇkamaḷno sparsh karīne namaskār karīne pāchhā beṭhā. Pachhī sarve bāīone paṇ evī rīte kahyu, tyāre bāīoe paṇ chheṭe ūbhī rahīne em vartavānu nishchay karīne sam khādhā. Pachhī Shrījī Mahārāj prasanna thakā potāne utāre padhāryā.

॥ Iti Vachanamrutam ॥ 35 ॥ 168 ॥

* * *

This Vachanamrut took place ago.


PĀDAṬĪPO

105. Yog-nidrā.

159. Kabīrnī gādī par je āve te badhā Kabīr tarīke oḷakhāya chhe. Ā panthmā pahelānā keṭalāk Kabīr nirākārnā upāsak hatā tathā mūrti-pūjānā virodhī hatā. Āthī teonā kīrtanomā sākār upāsanānu khanḍan thatu hovāthī ahī Shrījī Mahārāj temanā kīrtanono niṣhedh kare chhe.

Ā ja paramparāmā ek Kabīrne lāgyu ke ekalā ātmagnān karatā jīvanmā bhaktinu paṇ sthān hovu joīe. Tethī emaṇe bhakti-mārgnu paṇ pravartan karyu ane te prakārnā kīrtanonī rachanā karī. Ā Kabīrnā kīrtano jevā ke - ‘Jahā sad‌guru khele vasant...,’ ‘Bhāgya baḍe jahā sant padhāre…’ vagere Swāminārāyaṇ sampradāyamā paṇ prachalit chhe.

Madhyakālīn yugnā kavi Akhāe potānā kīrtanomā kathā-vārtā, mūrti-pūjā vagere Bhagwānnī bhakti sambandhī kriyāo tem ja tilak, māḷā, kanṭhī vagere bhaktimā upayogī sādhanonu khanḍan karyu hovāthī Shrījī Mahārāj ahī tenā kīrtano gāvā ke sāmbhaḷvāno niṣhedh kare chhe.

SELECTION
Prakaran Gaḍhaḍā Pratham (78) Sārangpur (18) Kāriyāṇi (12) Loyā (18) Panchāḷā (7) Gaḍhaḍā Madhya (67) Vartāl (20) Amdāvād (3) Gaḍhaḍā Antya (39) Bhūgoḷ-Khagoḷnu Vachanāmṛut Vadhārānā (11)

Type: Keywords Exact phrase