કીર્તન મુક્તાવલી

ભાગ્ય બડે જહાં સંત પધારે

૧-૭૪૯: કબીરદાસ

Category: સંત મહિમાનાં પદો

રાગ: દરબારી કાનડા

 ભાગ્ય બડે જહાં સંત પધારે ꠶ટેક

યે સંતન હૈ પર ઉપકારી, શરન આયકો લેત ઉબારી ꠶ ૧

આવત સંતકો આદર દીજે, ચરણ ધોઈ ચરણામૃત લીજે ꠶ ૨

સાહબકા ઘર સંતન માંહી, સંત સાહબ કછુ અંતર નાહીં ꠶ ૩

કહ હી કબીર ભલે સંત પધારે, યુગ યુગન કે કાજ સુધારે ꠶ ૪

Bhāgya baḍe jahā sant padhāre

1-749: Kabirdas

Category: Sant Mahima Pad

Raag(s): Darbãri Kãnadã

 Bhāgya baḍe jahā sant padhāre...

Ye santan hai par upkārī, sharaṇ āyko leṭ ubārī 1

Āvat santko ādar dīje, charaṇ dhoī charaṇāmrut līje 2

Sāhabka ghar santan māhī, sant sāhab kachhu antar nāhī 3

Kah hī Kabīr bhale sant padhāre, yug yugan ke kāj sudhāre 4

loading