કીર્તન મુક્તાવલી

જહાં સદ્‍ગુરુ ખેલે વસંત

૧-૭૩૫: કબીરદાસ

Category: સંત મહિમાનાં પદો

જહાં સદ્‍ગુરુ ખેલે વસંત,

 પરમ જ્યોતિ જહાં સાધુ સંત ꠶ટેક

તહાં તીન લોક થે ભિન્ન રાજ,

 તહાં અનહદ ધૂની બાજા બાજ;

કોટી કૃષ્ણ તહાં જોડે હાથ,

 કોટી વિષ્ણુ તહાં નમે હૈ માથ ꠶ ૧

કોટી બ્રહ્મા તહાં કથે જ્ઞાન,

 કોટી શિવ જહાં ધરે હૈ ધ્યાન;

કોટી સરસ્વતી કરે હૈ રાગ,

 કોટી ઇંદ્ર જહાં ગ્રહે ન લાગ ꠶ ૨

ચૌ દિશ જ્યોતિ જલે હૈ અથાગ,

 વિરલા જન કોઈ પાવે હાથ;

કહે કબીર કંઠ લિયો હૈ લાઈ,

 પ્રભુ નરક નિવારણ તાહી ꠶ ૩

Jahā sad‍guru khele vasant

1-735: Kabirdas

Category: Sant Mahima Pad

Jahā sadguru khele vasant,

 param jyoti jahā sādhu sant...

Tahā tīn lok thaī bhinna rāj,

 Tahā anhad dhunī bājā bāj;

Koṭi Krishṇa tahā joḍe hāth,

 Koṭi Vishṇu tahā name hai math... 1

Koṭi Brahmā tahā kathe gnān,

 Koṭi Shīv jahā dhare hai dhyān;

Koṭi Sarasvatī kare hai rāg,

 Koṭi Indra jahā grahe na lāg... 2

Chau dish jyoti jale hai athāg,

 Virlā jan koī pāve hāth;

Kahe Kabīr kanṭh liyo hai lāī,

 Prabhu narak nīvāraṇ tāhī... 3

loading