કીર્તન મુક્તાવલી

એવા ધામની આગળ બીજાં શી ગણતીમાં ગણાય રે

૧-૧૦૮૭: સદ્‍ગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી

Category: ચોસઠપદી

પદ - ૫૬

એવા ધામની આગળ બીજાં, શી ગણતીમાં ગણાય રે;

મા’પ્રલયકાળના અગ્નિમાં સીજાં, હંમેશ જેહ હણાય રે... ૧

પ્રકૃતિ પુરુષ પ્રલયમાં આવે, ભવ બ્રહ્મા ન રહે કોય રે;

ચૌદ લોક ધામ રે’વા ન પાવે, સર્વે સંહાર હોય રે... ૨

જેમ કડાયામાં કણ ઊછળે છે, ઊંચા નીચા અગ્નિ જ્વાળે રે;

તેમ જ તનધારી બળે છે, સ્વર્ગ મૃત્યુ ને પાતાળે રે... ૩

માટે સુખ નથી કિયાં માને, પ્રભુજીના પદ પખી રે;

નિષ્કુળાનંદ કે’ ભૂલે છે શાને, લે વાત આવી તું લખી રે... ૪

Evā Dhāmnī āgaḷ bījā shī gaṇtīmā ganāy re

1-1087: Sadguru Nishkulanand Swami

Category: Chosath Padi

Pad 56

Evā Dhāmnī āgaḷ bījā, shī gaṇtīmā ganāy re;

 Ma’pralaykāḷnā agnimā sījā, hammesh jeh haṇāy re. 1

Prakrūtī purush pralaymā āve, Bhav Brahmā na rahe koy re;

 Chaud lok dhām re’vā na pāve, sarve samhār hoy re. 2

Jem kaḍāyāmā kaṇ uchhaḷe chhe, ūnchā nīchā agni jvāḷe re;

 Tem ja tandhārī baḷe chhe, swarg mrutyu ne pātāḷe re. 3

Māṭe sukh nathī kiyā māne, Prabhujīnā pad pakhī re;

 Nishkuḷānand ke’ bhule chhe shāne, le vāt āvī tu lakhī re. 4

loading