પુરુષોત્તમપ્રકાશ

સદ્‌ગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણના કાર્ય અને પ્રાગટ્યના હેતુના આધારે પુરુષોત્તમ પ્રકાશ રચ્યું છે તે અહિયાં હવે ઉપલબ્ધ છે. આ અમૂલ્ય ગ્રંથ અનિર્દેશમાં ઉમેરતા આનંદ થાય છે.

પ્રકારઃ

પ્રકાશ સાર

પ્રકારઃ ૧ ♬

પ્રકારઃ ૨ ♬

પ્રકારઃ ૩ ♬

પ્રકારઃ ૪ ♬

પ્રકારઃ ૫ ♬

પ્રકારઃ ૬ ♬

પ્રકારઃ ૭ ♬

પ્રકારઃ ૮ ♬

પ્રકારઃ ૯ ♬

પ્રકારઃ ૧૦ ♬

પ્રકારઃ ૧૧ ♬

પ્રકારઃ ૧૨ ♬

પ્રકારઃ ૧૩ ♬

પ્રકારઃ ૧૪ ♬

પ્રકારઃ ૧૫ ♬

પ્રકારઃ ૧૬ ♬

પ્રકારઃ ૧૭ ♬

પ્રકારઃ ૧૮ ♬

પ્રકારઃ ૧૯ ♬

પ્રકારઃ ૨૦ ♬

પ્રકારઃ ૨૧ ♬

પ્રકારઃ ૨૨ ♬

પ્રકારઃ ૨૩ ♬

પ્રકારઃ ૨૪ ♬

પ્રકારઃ ૨૫ ♬

પ્રકારઃ ૨૬ ♬

પ્રકારઃ ૨૭ ♬

પ્રકારઃ ૨૮ ♬

પ્રકારઃ ૨૯ ♬

પ્રકારઃ ૩૦ ♬

પ્રકારઃ ૩૧ ♬

પ્રકારઃ ૩૨ ♬

પ્રકારઃ ૩૩ ♬

પ્રકારઃ ૩૪ ♬

પ્રકારઃ ૩૫ ♬

પ્રકારઃ ૩૬ ♬

પ્રકારઃ ૩૭ ♬

પ્રકારઃ ૩૮ ♬

પ્રકારઃ ૩૯ ♬

પ્રકારઃ ૪૦ ♬

પ્રકારઃ ૪૧ ♬

પ્રકારઃ ૪૨ ♬

પ્રકારઃ ૪૩ ♬

પ્રકારઃ ૪૪ ♬

પ્રકારઃ ૪પ ♬

પ્રકારઃ ૪૬ ♬

પ્રકારઃ ૪૭ ♬

પ્રકારઃ ૪૮ ♬

પ્રકારઃ ૪૯ ♬

પ્રકારઃ ૫૦ ♬

પ્રકારઃ ૫૧ ♬

પ્રકારઃ ૫૨ ♬

પ્રકારઃ ૫૩ ♬

પ્રકારઃ ૫૪ ♬

પ્રકારઃ ૫૫ ♬